Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 89–99

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM I OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY

słowa kluczowe: gleba, nawożenie, obornik, osady ściekowe
abstrakt: Doświadczenie wazonowe miało na celu określenie zmian niektórych właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych. Badano osady pochodzące z chemicznego oczyszczania ścieków garbarskich oraz mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Stwierdzono, że gleba z obiektów nawożonych osadami ściekowymi miała odczyn istotnie wyższy, a kwasowość niższą niż gleba z obiektów nawożonych solami mineralnymi i obornikiem. Zawartość węgla organicznego w glebie zależała w większym stopniu od rodzaju nawożenia niż od terminu jego stosowania. Otrzymane wyniki nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy użyte nawozy mają korzystny wpływ na zawartość tego składnika w materiale glebowym. Badane osady ściekowe spowodowały istotny przyrost w glebie zawartości azotu ogólnego. Po dwóch latach badań zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie znacznie się zmniejszyła we wszystkich obiektach doświadczenia.
pub/3_2_89.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gondek, Krzysztof, and Barbara Filipek-Mazur. "EFFECT OF FARMYARD MANURE AND SEWAGE SLUDGE FERTILISATION ON SOME CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 89–99.
APA (2004). EFFECT OF FARMYARD MANURE AND SEWAGE SLUDGE FERTILISATION ON SOME CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 89–99
ISO 690 GONDEK, Krzysztof, FILIPEK-MAZUR, Barbara. EFFECT OF FARMYARD MANURE AND SEWAGE SLUDGE FERTILISATION ON SOME CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 89–99.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-89.html