Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 4 (2) 2005 str. 49–67

Mariola Wróbel

ZRÓŻNICOWANIE ZAROŚLI PRZYDROŻNYCH W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM NIZINY SZCZECIŃSKIEJ

słowa kluczowe: zbiorowiska zaroślowe, roślinność przydrożna, flora synantropijna, krajobraz rolniczy
abstrakt: Badania szaty roślinnej przydrożnych zbiorowisk zaroślowych na użytkowanych rolniczo terenach Niziny Szczecińskiej wykazały różnice florystyczne i fitosocjologiczne związane z rozmieszczeniem przestrzennym tych zbiorowisk względem pobocza drogi. Potwierdzono także synantropijny charakter zdominowanej przez apofity flory przydrożnych zarośli. W spektrum biologicznym przeważały hemikryptofity, a trzon fitocenoz tworzyły gatunki krzewiastych nanofanerofitów. Otrzymane wyniki wskazują na stabilny skład gatunkowy i trwały charakter tych zbiorowisk oraz na ich znaczącą rolę w zachowaniu różnorodności florystycznej w przekształconym krajobrazie rolniczym Niziny Szczecińskiej.
pub/4_2_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt2/4_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wróbel, Mariola. "DIVERSITY OF ROADSIDE SHRUB COMMUNITIES IN AGRICULTURAL LANDSCAPE OF SZCZECIN LOWLAND." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 4.2 (2005): 49–67.
APA (2005). DIVERSITY OF ROADSIDE SHRUB COMMUNITIES IN AGRICULTURAL LANDSCAPE OF SZCZECIN LOWLAND. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 4 (2), 49–67
ISO 690 WRóBEL, Mariola. DIVERSITY OF ROADSIDE SHRUB COMMUNITIES IN AGRICULTURAL LANDSCAPE OF SZCZECIN LOWLAND. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2005, 4.2: 49–67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume4/issue2/abstract-49.html