Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (2) 2006 str. 121–134

Zbigniew Endler, Anna Goździejewska, Bożena Jaworska, Mirosław Grzybowski

WPŁYW MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA ORGANIZMY PLANKTONOWE W WODZIE RZECZNEJ

słowa kluczowe: fitoplankton, zooplankton, piętrzenie, elektrownia wodna, rzeka Dymer
abstrakt: Badania prowadzone na rzece Dymer – niedużym cieku we wschodniej części Pojezierza Olsztyńskiego – zmierzały do określenia ilościowych i jakościowych zmian fito- i zooplanktonu spowodowanych działaniem małej elektrowni wodnej umiejscowionej na rzece. Do taksonomicznej identyfikacji planktonu wykorzystano powszechnie stosowane metody i klucze. Roślinność wodną i szuwarową oznaczano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych, a fito- i zooplankton – na podstawie badań wykonanych w trzech terminach okresu wegetacyjnego na stanowiskach zlokalizowanych przed i za turbiną elektrowni. Stwierdzono, że w zalewie przed zaporą elektrowni występują liczne ustabilizowane zespoły makrofitów. Sam zalew stwarza również potencjalne siedliska dla organizmów planktonowych. Największy udział w tworzeniu zbiorowiska glonów planktonowych mają Bacillariophyceae. Wskutek ich intensywnego rozwoju i zdecydowanej dominacji udział innych grup glonów jest niewielki. Skład gatunkowy i strukturę taksonomiczną fitoplanktonu obecnego w wodzie przed i za turbiną można uznać za podobne, różnice dotyczą jedynie form występowania niektórych gatunków. Kolonie Stephanodiscus za turbiną są porozdzielane, a cenobia Pediastrum – zdeformowane i uległe fragmentacji. Uszkodzenia te mają charakter mechaniczny i powstają w czasie przepływu wody przez turbinę. W rozlewisku przed zaporą na płytkich, nasłonecznionych, żyznych miejscach wyrastają duże płaty Enteromorpha intestinalis f. maxima. Wśród organizmów zooplanktonowych dominują Rotatoria. W zalewie pojawiły się m.in. rzadkie ciepłolubne gatunki wrotków, charakterystyczne dla płytkich ciepłych wód silnie przeżyźnionych zbiorników wodnych. Liczebność pierwotniaków planktonowych w środowisku wodnym za turbiną jest większa niż przed jazem spiętrzającym wodę.
pub/5_2_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Endler, Zbigniew, et al. "IMPACT OF SMALL HYDROPOWER STATION ON PLANKTON ORGANISMS IN RIVER WATER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.2 (2006): 121–134.
APA (2006). IMPACT OF SMALL HYDROPOWER STATION ON PLANKTON ORGANISMS IN RIVER WATER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (2), 121–134
ISO 690 ENDLER, Zbigniew, et al. IMPACT OF SMALL HYDROPOWER STATION ON PLANKTON ORGANISMS IN RIVER WATER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.2: 121–134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue2/abstract-121.html