Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (2) 2006 str. 25–36

M&#225,ria Babo&#353,ov&#225,, Jaroslav Noskovi&#269,, Jana Be&#328,a&#269,kov&#225,, Jaroslav Antal

WPŁYW EKOSYSTEMÓW ROLNYCH I OSADNICZYCH NA STĘŻENIE SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I TLENU W WODZIE CIEKU KADAŇ

słowa kluczowe: jakość wody, rozpuszczony tlen, substancje organiczne
abstrakt: Badano oddziaływanie dwóch rodzajów ekosystemów – rolnego i osadniczego, otaczających ciek, na wybrane wskaźniki jakości wody w cieku. W latach 1996–2001 co miesiąc pobierano próby wody z jedenastu przekrojów cieku Kadaň i oznaczano stężenie substancji organicznych i tlenu rozpuszczonego w wodzie. Średnie w okresie badań wartości wskaźników wynosiły: O2 – 7,26 mg · dm-3, BZT5 – 2,12 mg O2 · dm-3, ChZTMn – 3,32 mg O2 · dm-3. Średnie stężenie O2 było najmniejsze latem i jesienią, co można przypisać intensywnemu rozkładowi biologicznemu materii organicznej. Wskaźnik ten przeciętnie osiągał większe wartości poniżej terenów rolnych niż poniżej miejscowości. BZT5 średnio było najniższe od stycznia do marca, kiedy to warunki cieplne cieku nie sprzyjały rozkładaniu przez mikroorganizmy materii organicznej, a najwyższe – w maju. W częściach cieku położonych poniżej miejscowości przeciętne wartości tego wskaźnika były wyższe niż na odcinkach otoczonych przez obszary rolne, co świadczy o tym, że na tych odcinkach przebiega proces samooczyszczania się wody. Średnie ChZTMn było najniższe od grudnia do marca, a najwyższe – od czerwca do sierpnia. Wartości tego wskaźnika przeciętnie były większe poniżej obszarów zurbanizowanych, co należy wiązać z odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków do cieku Kadaň. Wyniki badań wskazują, że rodzaj ekosystemu wokół cieku ma wyraźny wpływ na wskaźniki jakości wody.
pub/5_2_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Babo&#ov&#, M&#ria, et al. "EFFECT OF AGRICULTURAL AND URBAN ECOSYSTEMS ON CONCENTRATION OF ORGANIC SUBSTANCES AND OXYGEN IN WATERCOURSE KADAŇ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.2 (2006): 25–36.
APA (2006). EFFECT OF AGRICULTURAL AND URBAN ECOSYSTEMS ON CONCENTRATION OF ORGANIC SUBSTANCES AND OXYGEN IN WATERCOURSE KADAŇ. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (2), 25–36
ISO 690 BABO&#OV&#, M&#ria, et al. EFFECT OF AGRICULTURAL AND URBAN ECOSYSTEMS ON CONCENTRATION OF ORGANIC SUBSTANCES AND OXYGEN IN WATERCOURSE KADAŇ. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.2: 25–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue2/abstract-25.html