Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (2) 2006 str. 37–46

Krzysztof Ostrowski, Andrzej Bogdał

ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH WNOSZONYCH Z OPADAMI I ODPŁYWAJĄCYCH Z MIKROZLEWNI CIEKU WRONOWIEC

słowa kluczowe: mikrozlewnia, opady, odpływ, ładunki, składniki chemiczne
abstrakt: W pracy określono ładunki wybranych składników chemicznych deponowanych z opadami atmosferycznymi i odprowadzanych z odpływem z obszaru mikrozlewni osadniczo-rolniczo-hodowlanej. Badania prowadzono w latach hydrologicznych 2000 i 2001 na terenie mikrozlewni cieku Wronowiec, o powierzchni 1,60 km2, położonej w zachodniej części województwa małopolskiego. Próby wody do analizy pobierano dwa razy w miesiącu i oznaczano stężenie zawiesiny ogólnej, azotu amonowego i azotanowego, fosforanów, substancji rozpuszczonych, siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, potasu, manganu i żelaza. Wartości stężeń oraz zmierzone wartości opadów i odpływów wykorzystano do obliczenia ładunków poszczególnych składników. Otrzymane wyniki potwierdziły tezę, że opady atmosferyczne stanowią liczące się źródło zanieczyszczeń obszarowych. Ładunki składników wynoszonych z odpływem okazały się większe od ładunków wnoszonych przez opady; odstępstwem od tej reguły było mniejsze wynoszenie manganu i fosforanów. Uzyskane wyniki potwierdziły, że osadnictwo wiejskie oraz chów zwierząt przy nieuporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej przyczyniają się silnie do zanieczyszczenia odpływających wód.
pub/5_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ostrowski, Krzysztof, and Andrzej Bogdał. "LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WRONOWIEC MICROCATCHMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.2 (2006): 37–46.
APA (2006). LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WRONOWIEC MICROCATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (2), 37–46
ISO 690 OSTROWSKI, Krzysztof, BOGDAł, Andrzej. LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WRONOWIEC MICROCATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.2: 37–46.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue2/abstract-37.html