Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (2) 2006 str. 47–57

Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski

ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH WNOSZONYCH Z OPADAMI I ODPŁYWAJĄCYCH ZE ZLEWNI POTOKU WŁOSIEŃ

słowa kluczowe: zlewnia, opady, odpływ, ładunki, składniki chemiczne
abstrakt: W pracy określono ładunki wybranych składników chemicznych deponowanych z opadami atmosferycznymi i odprowadzanych z odpływem z obszaru niewielkiej zlewni o rolniczo-hodowlanym typie użytkowania. Badania prowadzono w latach hydrologicznych 2000 i 2001 na terenie zlewni potoku Włosień w zachodniej części województwa małopolskiego. Próby wody do analizy pobierano dwa razy w miesiącu i oznaczano stężenie zawiesiny ogólnej, azotu amonowego i azotanowego, fosforanów, substancji rozpuszczonych, siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, potasu, manganu i żelaza. Wartości stężeń oraz zmierzone wartości opadów i odpływów wykorzystano do obliczenia ładunków poszczególnych składników. Wynoszone z obszaru zlewni średnie roczne ładunki N-NH4, PO43-, Mn2+ i Fe2+/3+ nie przekraczały 2 kg · ha-1, ładunki N-NO3 kształtowały się na poziomie ok. 10 kg · ha-1, ładunki Mg2+ i K+ wynosiły ok. 20 kg · ha-1, a ładunki Cl- przekraczały 50 kg · ha-1. W większej ilości wynoszone były SO42- i Ca2+ – ponad 100 kg · ha-1 i zawiesina ogólna – ponad 200 kg · ha-1. Najwięcej z obszaru zlewni odpływało z wodą substancji rozpuszczonych – 791 kg · ha-1. Ładunki składników wnoszonych przez opady, z wyjątkiem azotu amonowego, fosforanów i manganu, były mniejsze od odprowadzanych z odpływem. Porównanie otrzymanych wyników z wynikami innych badań potwierdziło, że rolniczo-hodowlane użytkowanie zlewni wpływa na zanieczyszczenie wód powierzchniowych: ładunki składników odpływających z obszaru zlewni potoku Włosień były większe niż w przypadku zlewni nie poddanych presji związanej z chowem zwierząt gospodarskich.
pub/5_2_47.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bogdał, Andrzej, and Krzysztof Ostrowski. "LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WŁOSIEŃ STREAM CATCHMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.2 (2006): 47–57.
APA (2006). LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WŁOSIEŃ STREAM CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (2), 47–57
ISO 690 BOGDAł, Andrzej, OSTROWSKI, Krzysztof. LOADS OF SELECTED CHEMICAL COMPONENTS DELIVERED BY PRECIPITATION AND FLOWING AWAY FROM WŁOSIEŃ STREAM CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.2: 47–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue2/abstract-47.html