Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 3–7

Andrzej Czerniak, Agata Poszyler-Adamska

IDENTYFIKACJA DIOKSYN W GLEBIE LEŚNEJ

słowa kluczowe: dioksyny, TEQ, gleba leśna, zanieczyszczenie
abstrakt: Celem pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia dioksynami próbek gleb pobranych z dwóch nadleśnictw nie sąsiadujących bezpośrednio z potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń przemysłowych. Uzyskane wyniki porównano z danymi dotyczącymi gleb z terenów położonych w okolicy Warszawy oraz z terenów ekologicznie czystych (tło naturalne). Analizy chemiczne wykazały, że zawartość dioksyn w badanych glebach leśnych wynosi odpowiednio 0,48 i 4,70 ng • kg-1 gleby i odpowiada wartościom charakterystycznym dla tła naturalnego (1-5 ng • kg-1 gleby). Stwierdzono, że dioksyny nie kumulowały się w glebie i nie stanowią zagrożenia dla organizmów żywych.
pub/6_3_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czerniak, Andrzej, and Agata Poszyler-Adamska. "IDENTIFICATION OF DIOXINS IN FOREST SOIL." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 3–7.
APA (2007). IDENTIFICATION OF DIOXINS IN FOREST SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 3–7
ISO 690 CZERNIAK, Andrzej, POSZYLER-ADAMSKA, Agata. IDENTIFICATION OF DIOXINS IN FOREST SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 3–7.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-3.html