Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 61–72

Jacek Antonkiewicz

WPŁYW MIESZANIN POPIOŁOWO-OSADOWYCH I POPIOŁOWO-TORFOWYCH NA PLON MIESZANKI TRAW Z KOMONICĄ ZWYCZAJNĄ I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W MIESZANCE

słowa kluczowe: mieszanka traw, Lotus corniculatus L., plon, Fe, Co, Mn, Al, Si, osad ściekowy, popiół, torf
abstrakt: Badania miały na celu poznanie wpływu różnych dawek mieszanin popiołowo-osadowych i popiołowo-torfowych na plon mieszanki traw z komonicą zwyczajną i na zawartość żelaza, kobaltu, manganu, glinu i krzemu w mieszance. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono na glebie mineralnej, do której dodawano mieszaniny popiołowo-osadowe i popiołowo-torfowe w ilości 1−30% w stosunku do ogólnej masy gleby. W doświadczeniu uwzględniono również obiekty obejmujące jedynie komponenty wchodzące w skład mieszanin. Uzyskany plon mieszanki roślin był zróżnicowany w zależności od obiektu i roku badań i kształtował się w zakresie 9,61−135,38 g s.m. na wazon. Największy plon uzyskano w trzecim roku doświadczenia, a najmniejszy − w pierwszym. W obiektach, w których zastosowano wyłącznie popiół, torf lub ich mieszaniny, plon był istotnie niższy niż w uprawie na glebie mineralnej. Dodatek do gleby mieszanin popiołowo-osadowych wpłynął istotnie na podwyższenie plonu, a mieszanin popiołowo-torfowych − n a jego obniżenie. Zawartość pierwiastków w mieszance traw była zróżnicowana, zależała od obiektu i roku badań, a mieściła się w zakresie: 49,57−104,99 mg Fe, 0,04−0,58 mg Co, 20,67−713,87 mg Mn, 20,81−42,69 mg Al i 28,78−64,07 mg Si na 1 kg suchej masy. W miarę zwiększania się udziału procentowego mieszanin popiołowo-osadowych i popiołowo-torfowych w glebie wzrastała systematycznie zawartość krzemu, a malała zawartość żelaza, kobaltu, manganu i glinu w roślinach.
pub/6_3_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Antonkiewicz, Jacek. "EFFECT OF ASH-AND-SLUDGE AND ASH-AND-PEAT BLENDS ON YIELD OF GRASS-BIRDSFOOT TREFOIL MIXTURE AND LEVELS OF SELECTED ELEMENTS IN MIXTURE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 61–72.
APA (2007). EFFECT OF ASH-AND-SLUDGE AND ASH-AND-PEAT BLENDS ON YIELD OF GRASS-BIRDSFOOT TREFOIL MIXTURE AND LEVELS OF SELECTED ELEMENTS IN MIXTURE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 61–72
ISO 690 ANTONKIEWICZ, Jacek. EFFECT OF ASH-AND-SLUDGE AND ASH-AND-PEAT BLENDS ON YIELD OF GRASS-BIRDSFOOT TREFOIL MIXTURE AND LEVELS OF SELECTED ELEMENTS IN MIXTURE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 61–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-61.html