Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 9–17

Tatiana Hrn&#269,iarov&#225,

ORGANIZACJA PRZESTRZENA KRAJOBRAZU ROLNICZEGO A OCHRONA GLEBY

słowa kluczowe: erozja wodna, ochrona gleby, modelowanie
abstrakt: Wybrane wskaźniki charakteryzujące krajobraz (gleby, opady atmosferyczne, nachylenie terenu, długość stoku oraz obecną strukturę użytkowania gruntu) zinterpretowano pod kątem dynamiki ruchu wody i materiału na stoku modelowego obszaru Dolná Malanta (w pobliżu Nitry na Słowacji). Interpretacja koncentruje się wokół zagadnień erozyjności gleby. Określenie przewidywanego ruchu wody i materiału wzdłuż stoku oraz ich kompleksowe ujęcie pozwoliło na zaproponowanie pięciu wariantów ochrony gleby ornej przed erozją. Propozycje te zmierzają do zachowania żyzności gleby, a są oparte na szczegółowej ocenie warunków naturalnych terenu i obecnej struktury użytkowania gruntu.
pub/6_3_9.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hrn&#iarov&#, Tatiana. "SPATIAL ORGANISATION OF AGRICULTUR AL LANDSCAPE AND SOIL CONSERVATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 9–17.
APA (2007). SPATIAL ORGANISATION OF AGRICULTUR AL LANDSCAPE AND SOIL CONSERVATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 9–17
ISO 690 HRN&#IAROV&#, Tatiana. SPATIAL ORGANISATION OF AGRICULTUR AL LANDSCAPE AND SOIL CONSERVATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 9–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-9.html