Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (3) 2008 str. 23–31

Włodzimierz Kanownik, Tomasz Kowalik

WALORY UŻYTKOWE WODY RZEKI WILGI W ASPEKCIE JEJ MAGAZYNOWANIA W MAŁYM ZBIORNIKU RETENCYJNYM

słowa kluczowe: mała retencja, wody powierzchniowe, jakość wody, walory użytkowe, zbiornik wodny
abstrakt: Oceniano jakość i walory użytkowe wody rzeki Wilgi w celu określenia jej przydatności do magazynowania w projektowanym zbiorniku małej retencji. Zlewnia Wilgi do przekroju badawczego ma powierzchnię 19,67 km2, jest położona w powiecie wielickim (woj. małopolskie). Badania hydrochemiczne prowadzono od marca 2006 do lutego 2007 r. W terenie mierzono temperaturę wody, pH, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz przewod¬ność elektrolityczną właściwą, w laboratorium zaś oznaczono stężenie zawiesiny ogólnej i substancji rozpuszczonych oraz zawartość związków biogennych (NH+, NO2, NO3 - , PO4 3–) i składników mineralnych (SO4 2–, Cl, Mn2+, Fe2+/3+, Mg2+, Ca2+). Wodę Wilgi odpły¬wającą z obszaru badanej zlewni zakwalifikowano do III klasy, tj. do wód o zadowalającej jakości. Zadecydowały o tym wartości stężenia azotanów, żelaza i manganu. Planowany zbiornik małej retencji można wykorzystać do celów rekreacyjnych, gdyż woda spełnia wymagania stawiane jej przy korzystaniu z kąpielisk. Może być również wykorzystana do zaopatrzenia miejscowej ludności (kategoria A2), należy ją jednak wcześniej podać pro¬cesowi typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. Ustalono ponadto, że wody te jako środowisko życia ryb nie spełniają warunków koniecznych do ich bytowania, a to ze względu na bardzo wysokie stężenia azotynów.
pub/7_3_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanownik, Włodzimierz, and Tomasz Kowalik. "USABILITY OF WATER IN WILGA RI VER WIT H RESPECT TO ITS POSIBLE STORAGE IN SMAL RETENTION RESER VOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.3 (2008): 23–31.
APA (2008). USABILITY OF WATER IN WILGA RI VER WIT H RESPECT TO ITS POSIBLE STORAGE IN SMAL RETENTION RESER VOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (3), 23–31
ISO 690 KANOWNIK, Włodzimierz, KOWALIK, Tomasz. USABILITY OF WATER IN WILGA RI VER WIT H RESPECT TO ITS POSIBLE STORAGE IN SMAL RETENTION RESER VOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.3: 23–31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue3/abstract-23.html