Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 8 (3) 2009 str. 17–23

Tomasz Kowalik, Włodzimierz Kanownik, Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski, Włodzimierz Rajda

JAKOŚĆ I CECHY UŻYTKOWE WODY POTOKU BĄBOLA W ASPEKCIE JEJ PRZYSZŁEGO MAGAZYNOWANIA W ZBIORNIKU

słowa kluczowe: potok, jakość wody, walory użytkowe, zbiornik małej retencji.
abstrakt: Celem pracy była ocena jakości i walorów użytkowych wody w potoku Bąbola odwadniającym zlewnię o powierzchni 3,25 km2 położoną w Beskidzie Makowskim. Na potoku tym planowane jest utworzenie zbiornika wodnego w ramach Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego. Badania terenowe przeprowadzono w 24 losowo wybranych terminach 2007 i 2008 roku. W terenie wykonywano pomiary temperatury, pH, stężenia tlenu rozpuszczonego i przewodności elektrolitycznej wody. W laboratorium oznaczono stężenie zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych, związków biogennych (NH4+, NO2, NO3, PO34 ), składników mineralnych (SO24 , Cl, Mn2+, Mg2+, Ca2+), BZT5, ChZTMn i metali (Fe2+/3+, Mn); z częstotliwością raz na kwartał, a więc w 8 próbach wody wykonano oznaczenia metali ciężkich (Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb) oraz liczebności bakterii coli i coli typu kałowego. Stwierdzono, że woda potoku Bąbola jest bardzo dobrej jakości (klasa I), a po jej uzdatnieniu w procesach fizycznych i chemicznych według kategorii A2 mogłaby ona być wykorzystywana do zaopatrzenia ludności oraz do celów rekreacyjnych jako kąpielisko; nie stanowi też zagrożenia do bytowania ryb. Stwierdzone niskie stężenia składników biogennych w wodzie potoku nie wskazują na zagrożenie planowanego zbiornika eutrofizacją.
pub/8_3_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalik, Tomasz, et al. "QUALITY AND FUNCTIONAL VALUES OF WATER IN BĄBOLA STREAM IN VIEW OF ITS FUTURE STORAGE IN SMALL RETENTION RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 8.3 (2009): 17–23.
APA (2009). QUALITY AND FUNCTIONAL VALUES OF WATER IN BĄBOLA STREAM IN VIEW OF ITS FUTURE STORAGE IN SMALL RETENTION RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 8 (3), 17–23
ISO 690 KOWALIK, Tomasz, et al. QUALITY AND FUNCTIONAL VALUES OF WATER IN BĄBOLA STREAM IN VIEW OF ITS FUTURE STORAGE IN SMALL RETENTION RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2009, 8.3: 17–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume8/issue3/abstract-17.html