Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 8 (3) 2009 str. 5–16

Ewa Kaznowska, Kazimierz Banasik

OCENA INTENSYWNOŚCI NIŻÓWEK RZECZNYCH W MAŁEJ ZLEWNI ROLNICZEJ NIZINY MAZOWIECKIEJ W OSTATNICH 45 LATACH

słowa kluczowe: niżówka, susza hydrologiczna, rzeka Zagożdzonka, zlewnia rolnicza
abstrakt: Rolnicza zlewnia rzeki Zagożdżonki położona jest na Nizinie Mazowieckiej, należącej do tych regionów kraju, w których najczęściej występują susze. Celem pracy jest analiza niżówek rzeki Zagożdzonki w profilu Płachy Stare w latach 1963–2007. Materiał wyjściowy do analiz stanowiły wyznaczone parametry niżówek w profilu. W celu określania okresów niżówkowych na hydrogramach dobowych przepływów zastosowano metodę polegającą na wyznaczaniu niżówek za pomocą poziomów odcięcia – SNQ i Q90%. Najdłuższa i najsurowsza pod względem deficytu odpływu była niżówka w 1964 roku. W rozpatrywanym okresie nie zaobserwowano niżówek zimowych. W ostatnich latach badanego wielolecia niżówki występują co rok, jednak ich rozmiary i intensywność nie osiągają takiego poziomu jak w wypadku niżówek z lat ubiegłych.
pub/8_3_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt3/8_3_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaznowska, Ewa, and Kazimierz Banasik. "INTENSITY OF STREAMFLOW DROUGHTS IN SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT OF MAZOWIECKA LOWLAND IN LAST 45 YEARS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 8.3 (2009): 5–16.
APA (2009). INTENSITY OF STREAMFLOW DROUGHTS IN SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT OF MAZOWIECKA LOWLAND IN LAST 45 YEARS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 8 (3), 5–16
ISO 690 KAZNOWSKA, Ewa, BANASIK, Kazimierz. INTENSITY OF STREAMFLOW DROUGHTS IN SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT OF MAZOWIECKA LOWLAND IN LAST 45 YEARS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2009, 8.3: 5–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume8/issue3/abstract-5.html