Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Od dnia 23.04.2018 zgłaszanie prac do naszego czasopisma odbywa się wyłącznie poprzez system elektronicznego przetwarzania prac naukowych, dostępny pod adresem internetowym:
https://www.editorialsystem.com/aspfc/

 


Informujemy, że od numeru 1/2019 artykuły ukazują się na nowej stronie czasopisma: http://acta.urk.edu.pl/pl

 

Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” jest czasopismem naukowym założonym w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Artykuły publikowane w „Formatio Circumiectus” („Environmental Processes”), w językach polskim i angielskim, dotyczą kształtowania środowiska, rozumianego jako różne działania podejmowane przez człowieka w przestrzeni. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

Ukazują się cztery zeszyty czasopisma rocznie.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0765).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Acta Scientiarum Polonorum”, seria „Formatio Circumiectus” jest indeksowane w bazach: AGRO, Index Copernicus International, AGRIS-FAO, CAB Abstacts, Arianta, AGORA, EBSCO, ERIH PLUS, Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” przysługuje 10 punktów.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków tel.: 12 662 51 57 tel./faks: 12 662 51 59 e-mail: wydawnictwo@ur.krakow.pl,

 

logo ministerstwa

Tłumaczenie polskojęzycznych artykułów na język angielski – zadanie finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę