Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

 

Od dnia 23.04.2018 zgłaszanie prac do naszego czasopisma odbywa się wyłącznie poprzez system elektronicznego przetwarzania prac naukowych, dostępny pod adresem internetowym:
https://www.editorialsystem.com/aspfc/

 

WYSYŁANIE PRAC

 1. Autorów, którzy nie mają utworzonego konta w systemie, prosimy o dokonanie rejestracji za pomocą opcji Utwórz nowe konto, która dostępna jest w lewej części ekranu. Po wypełnieniu formularza rejestracji, pod podany adres e-mail zostanie wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia poprawności wpisanego adresu e-mail autora (pod ten adres będzie wysyłana również korespondencja z systemu).  
 2. Po zalogowaniu się do systemu należy kliknąć przycisk Wyślij nowy artykuł. Po wpisaniu tytułu pracy pojawią się okienka służące do wpisania niezbędnych elementów artykułu. Pomiędzy kolejnymi okienkami można poruszać się, klikając przyciski „Poprzedni/Następny krok” lub nazwę etykiety po lewej stronie.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Wyślij do redakcji – ten krok podsumowuje wcześniej wprowadzone elementy artykułu oraz sygnalizuje ewentualne braki. Gdy wszystkie elementy pracy zostaną uzupełnione poprawnie, na dole ekranu pojawi się przycisk „Wyślij do redakcji”, umożliwiający ostateczne wysłanie artykułu do redakcji. Pod adres e-mail podany przez autora podczas rejestracji zostanie wysłane przez system potwierdzenie otrzymania pracy i nadania jej sygnatury. Nie jest to równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku.
 4. Opłatę za wydanie pracy w „Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus” ponoszą autorzy. Informacje o wysokości opłat, a także dodatkowe informacje można uzyskać od sekretarza Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: angelika.ciszek@urk.edu.pl
 5. Równocześnie z wysyłaniem pracy należy przesłać na adres e-mailowy angelika.ciszek@urk.edu.pl oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz że praca nie była wcześniej publikowana w tej formie.
  pobierz formularz
 6. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na opublikowanie danych, rysunków lub zdjęć, które już są objęte prawami autorskimi.

 

  WYMOGI EDYTORSKIE

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4.
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 10 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B5 (12,5 cm × 19,5 cm); opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel .doc lub .rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
 2. Imię i nazwisko autora (-ów).
 3. Streszczenie pracy powinno mieć wyraźnie wydzielone punkty: 1. Cel pracy. 2. Zastosowane metody badawcze. 3. Ważniejsze wyniki badań oraz wnioski. Minimalna objętość streszczenia powinna wynosić 350 słów.
 4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także tych opublikowanych w poprzednich numerach ASP.
 6. Tytuł, abstract jako tłumaczenie streszczenia i słów kluczowych w języku angielskim.
 7. Adres miejsca pracy autora (-ów) – pocztowy i internetowy.
 8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy powinny być podane w języku polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.

Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. kg · dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron np.:

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb., 1 (2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.

Turski, W. (1972). Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2–5 czerwca 1971. PWN, Warszawa, 132–139.

Autor przesyła do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach lub elektronicznie. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do nieuwzględnionych uwag recenzentów. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

 

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma, jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 6. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania – pobierz

Wytyczne dotyczące etyki wydawniczej

By wykluczyć przypadki niewłaściwego postępowania, kolegium redakcyjne stosuje odpowiednie procedury dotyczące tzw. autorów-widmo, autorów gościnnych lub honorowych, plagiatów i autoplagiatów.

Autor-widmo (ghost-writing): sytuacja, gdy ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Autorstwo gościnne lub honorowe: sytuacja, gdy jeden lub kilku autorów zostaje przypisanych do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład ich pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Plagiat: sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Autoplagiat: sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.