Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 7–20
Grzegorz Kaczor
PROGNOZOWANIE DOBOWYCH DOPŁYWÓW ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI WIEJSKICH NA PODSTAWIE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 21–33
Artur Radecki-Pawlik
WPŁYW ZABUDOWY STOPNIA NA REŻIM HYDRAULICZNY POTOKU GÓRSKIEGO KASINCZANKA PODCZAS ŚREDNIEGO PRZEPŁYWU ROCZNEGO
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 35–48
Jędrzej Wierzbicki
WYKORZYSTANIE TECHNIKI SONDOWANIA STATYCZNEGO DO OCENY WSKAŹNIKA PRZEKONSOLIDOWANIA NIEKTÓRYCH OSADÓW PLEJSTOCEŃSKICH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 49–60
Włodzimierz Rajda, Jolanta Natkaniec, Andrzej Bogdał
JAKOŚĆ WODY OPADOWEJ I ODPŁYWAJĄCEJ ZE ZURBANIZOWANEJ MIKROZLEWNI PODMIEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANYM UŻYTKOWANIU
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 61–70
Włodzimierz Kanownik, Zenon Pijanowski
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W GÓRSKICH MIKROZLEWNIACH ROLNICZO-LEŚNYCH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 71–83
Adam Paruch, Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski, Stanisław Kostrzewa
WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ZASOBNOŚCI GLEBY NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ODCIEKACH DRENARSKICH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 85–94
Tomasz Kowalik
WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI ODPŁYWU W DWU MIKROZLEWNIACH ROLNICZYCH NA TERENIE BESKIDU MAŁEGO
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 95–103
Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
ZMIANY FLORYSTYCZNE ZACHODZĄCE W ZBIOROWISKACH ROŚLINNYCH ROZLEWISKA RZEKI KRASNEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 105–117
Jerzy Wieczorek, Florian Gambuś
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W WĄTROBIE I NERKACH ZAJĘCY JAKO BIOINDYKATOR ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA TYMI METALAMI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 119–130
Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz
OCENA PRZYDATNOŚCI RÓŻNYCH GATUNKÓW ROŚLIN DO FITOREMEDIACJI GLEB ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 131–141
Barbara Filipek-Mazur, Krzysztof Gondek
POZIOM WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBACH I RUNI ŁĄKOWEJ W GRANICACH ODDZIAŁYWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 4 NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 143–149
Lech Nowak, Andrzej Kucharzewski, Agata Szymańska-Pulikowska
SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU. Cz. I. PIERWIASTKI ŚLADOWE W ZIARNIE I SŁOMIE ZBÓŻ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 151–155
Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak, Agata Szymańska-Pulikowska
SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU Cz. II. ZAWARTOŚĆ ARSENU I RTĘCI W ZBOŻACH I TRAWACH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 157–161
Lech Nowak, Andrzej Kucharzewski, Zenobiusz Dmowski, Agata Szymańska-Pulikowska
SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU. Cz. III. ZAWARTOŚĆ SIARKI W NIEKTÓRYCH OWOCACH I WARZYWACH
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).