Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 105–117

Jerzy Wieczorek, Florian Gambuś

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W WĄTROBIE I NERKACH ZAJĘCY JAKO BIOINDYKATOR ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA TYMI METALAMI

słowa kluczowe: kadm, ołów, cynk, zając, wątroba, nerki, bioindykator
abstrakt: Określono zawartość kadmu, ołowiu i cynku w narządach wewnętrznych zajęcy pochodzących z obszarów Małopolski w różnym stopniu narażonych na zanieczyszczenia przemysłowe. Stwierdzono, że najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi może być nagromadzenie kadmu w nerkach zwierząt. Zające z północno-zachodnich terenów Małopolski, zanieczyszczonych metalami ciężkimi, kumulowały w obu narządach kilkakrotnie większą ilość kadmu niż osobniki z terenów „czystych”. W przypadku ołowiu zróżnicowanie to było mniejsze, natomiast zawartość cynku oznaczona w narządach badanych zajęcy nie odbiegała od przeciętnej koncentracji tego pierwiastka spotykanej u ssaków lądowych.
pub/1_1_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wieczorek, Jerzy, and Florian Gambuś. "HEAVY METAL CONCENTRATION IN LIVER AND KIDNEYS OF HARE AS BIOINDICATOR OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION WITH THESE METALS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 105–117.
APA (2002). HEAVY METAL CONCENTRATION IN LIVER AND KIDNEYS OF HARE AS BIOINDICATOR OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION WITH THESE METALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 105–117
ISO 690 WIECZOREK, Jerzy, GAMBUś, Florian. HEAVY METAL CONCENTRATION IN LIVER AND KIDNEYS OF HARE AS BIOINDICATOR OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION WITH THESE METALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 105–117.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-105.html