Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 131–141

Barbara Filipek-Mazur, Krzysztof Gondek

POZIOM WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBACH I RUNI ŁĄKOWEJ W GRANICACH ODDZIAŁYWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 4 NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO

słowa kluczowe: gleba, metale ciężkie, ruń łąkowa, oddziaływanie, szlak komunikacyjny
abstrakt: Celem badań było określenie oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych w otoczeniu drogi krajowej nr 4, przebiegającej w granicach powiatu dębickiego, na zawartość niektórych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd) w glebach i runi łąkowej. Na podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono istotnego zanieczyszczenia środowiska glebowego badanymi metalami ciężkimi. Stwierdzone wzbogacenie warstwy darniowej gleb w cynk, ołów i kadm w stosunku do podglebia prawdopodobnie miało charakter punktowy i nie uzasadnia wyłączenia tych terenów z produkcji rolniczej. Przy ocenie jakościowej pasz, poza kadmem nie stwierdzono na ogół przekroczenia zawartości granicznej badanych metali ciężkich w runi trawiastej pobranej z miejsc poboru próbek glebowych. Przekroczenie liczb granicznych przydatności paszowej runi łąkowej dotyczące kadmu (0,5 mg ? kg-1 suchej masy) miało charakter punktowy i nie powoduje konieczności wyłączenia tych pasz z użytkowania.
pub/1_1_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Filipek-Mazur, Barbara, and Krzysztof Gondek. "LEVELS OF SELECTED HEAVY METALS IN THE SOILS AND MEADOW SWARD WITHIN THE RANGE OF INFLUENCE OF ROAD NO 4 IN THE DĘBICA DISTRICT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 131–141.
APA (2002). LEVELS OF SELECTED HEAVY METALS IN THE SOILS AND MEADOW SWARD WITHIN THE RANGE OF INFLUENCE OF ROAD NO 4 IN THE DĘBICA DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 131–141
ISO 690 FILIPEK-MAZUR, Barbara, GONDEK, Krzysztof. LEVELS OF SELECTED HEAVY METALS IN THE SOILS AND MEADOW SWARD WITHIN THE RANGE OF INFLUENCE OF ROAD NO 4 IN THE DĘBICA DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 131–141.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-131.html