Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 143–149

Lech Nowak, Andrzej Kucharzewski, Agata Szymańska-Pulikowska

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU. CZ. I. PIERWIASTKI ŚLADOWE W ZIARNIE I SŁOMIE ZBÓŻ

słowa kluczowe: ziarno, słoma, pszenica, żyto, pierwiastki śladowe, Dolny Śląsk
abstrakt: Celem badań była ocena zawartości pierwiastków śladowych w ziarnie i słomie zbóż chlebowych (pszenica i żyto) uprawianych na Dolnym Śląsku. W 848 próbkach ziarna i 680 próbkach słomy oznaczono zawartość kadmu, chromu, miedzi, żelaza, manganu, niklu, ołowiu i cynku. Udział ziarna zanieczyszczonego metalami ciężkimi był w poszczególnych podregionach zróżnicowany i wynosił: w podregionie legnickim około 11,4%, w jeleniogórsko-wałbrzyskim około 10,2%, a w podregionie wrocławskim około 2,3%. Źródłem skażenia ziarna w województwie dolnośląskim jest w 42% kadm, w 34% ołów i w 24% cynk. Około 2,2% słomy badanych zbóż nie nadaje się na paszę ze względu na nadmierną zawartość kadmu. Zanieczyszczona kadmem słoma pochodzi przede wszystkim z podregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego. Wykonane badania doprowadziły do konkluzji, że około 10% ziarna zbóż chlebowych uprawianych na Dolnym Śląsku nie będzie się nadawało do celów konsumpcyjnych ze względu na ponadnormatywną zawartość pierwiastków śladowych. Ziarno to można wykorzystać na paszę.
pub/1_1_143.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_143.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Lech, et al. "CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART I. TRACE ELEMENTS IN GRAIN AND STRAW OF CEREALS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 143–149.
APA (2002). CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART I. TRACE ELEMENTS IN GRAIN AND STRAW OF CEREALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 143–149
ISO 690 NOWAK, Lech, KUCHARZEWSKI, Andrzej, SZYMAńSKA-PULIKOWSKA, Agata. CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART I. TRACE ELEMENTS IN GRAIN AND STRAW OF CEREALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 143–149.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-143.html