Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 35–48

Jędrzej Wierzbicki

WYKORZYSTANIE TECHNIKI SONDOWANIA STATYCZNEGO DO OCENY WSKAŹNIKA PRZEKONSOLIDOWANIA NIEKTÓRYCH OSADÓW PLEJSTOCEŃSKICH

słowa kluczowe: badania podłoża gruntowego, wskaźnik przekonsolidowania (OCR), test sondowania statycznego (CPT)
abstrakt: W pracy przedstawiono ocenę wskaźnika przekonsolidowania podłoża gruntowego (OCR) z wykorzystaniem testu sondowania statycznego (CPT, CPTU). W wypadku gruntów spoistych do oceny OCR zastosowano metody opisane wcześniej przez innych autorów, a uzyskane rezultaty zanalizowano, opierając się na wynikach badań laboratoryjnych. Dla gruntów niespoistych opracowano nowatorską metodę wykorzystującą wyniki CPT z końcówką typu dilatocone (DCPT) oraz wyniki badań laboratoryjnych podłoża. Całość badań pozwoliła na określenie OCR oraz jego zmian w profilu podłoża zbudowanego zarówno z gruntów spoistych, jak i niespoistych.
pub/1_1_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wierzbicki, Jędrzej. "THE USE OF THE CONE PENETRATION TEST TO EVALUATE THE OVERCONSOLIDATION RATIO OF SOME PLEISTOCENE DEPOSITS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 35–48.
APA (2002). THE USE OF THE CONE PENETRATION TEST TO EVALUATE THE OVERCONSOLIDATION RATIO OF SOME PLEISTOCENE DEPOSITS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 35–48
ISO 690 WIERZBICKI, Jędrzej. THE USE OF THE CONE PENETRATION TEST TO EVALUATE THE OVERCONSOLIDATION RATIO OF SOME PLEISTOCENE DEPOSITS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 35–48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-35.html