Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 49–60

Włodzimierz Rajda, Jolanta Natkaniec, Andrzej Bogdał

JAKOŚĆ WODY OPADOWEJ I ODPŁYWAJĄCEJ ZE ZURBANIZOWANEJ MIKROZLEWNI PODMIEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANYM UŻYTKOWANIU

słowa kluczowe: mikrozlewnia, użytkowanie, woda, opad, odpływ, jakość, sezony
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody w częściowo zurbanizowanej mikrozlewni podgórskiej użytkowanej w sposób osadniczo-rolniczo-leśny. Analizując w okresie dwóch lat próbki wody opadowej i odpływającej ze zlewni, oznaczono zawartość wybranych składników chemicznych i cechy fizykochemiczne wody. Porównano cechy jakościowe obu rodzajów wody w całym okresie badań oraz cechy każdego z nich w dwóch sezonach – wegetacyjnym i pozawegetacyjnym, a także określono związki regresyjne przewodności elektrolitycznej właściwej z zawartością w wodzie niektórych składników chemicznych. Stwierdzono, że woda opadowa zawierała istotnie mniej składników niż woda odpływająca; wyjątek stanowiły niektóre biogeny i zawiesiny. To te właśnie cechy, a w wodzie odpływającej także zawartość manganu, zadecydowały o pozaklasowości obu rodzajów wody. W wodzie opadowej wyższe wartości stężenia przeważającej liczby składników odnotowano w okresie wegetacyjnym, natomiast w wodzie odpływającej istotnie wyższe wartości stężenia N-NO3 i SO42- zaobserwowano w okresie pozawegetacyjnym, a BZT5 – w okresie wegetacyjnym. Konduktancja wody opadowej korelowała istotnie tylko z zawartością Na+, K+ i Mg2+, a odpływającej – z zawartością Cl- i Mg2+.
pub/1_1_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rajda, Włodzimierz, et al. "QUALITY OF RAINFALL AND OUTFLOW WATER IN SUBURBAN MICROCATCHMENT WITH DIVERSIFIED USAGE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 49–60.
APA (2002). QUALITY OF RAINFALL AND OUTFLOW WATER IN SUBURBAN MICROCATCHMENT WITH DIVERSIFIED USAGE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 49–60
ISO 690 RAJDA, Włodzimierz, NATKANIEC, Jolanta, BOGDAł, Andrzej. QUALITY OF RAINFALL AND OUTFLOW WATER IN SUBURBAN MICROCATCHMENT WITH DIVERSIFIED USAGE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 49–60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-49.html