Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 61–70

Włodzimierz Kanownik, Zenon Pijanowski

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W GÓRSKICH MIKROZLEWNIACH ROLNICZO-LEŚNYCH

słowa kluczowe: chemizm wód powierzchniowych, zanieczyszczenia, stężenia gwarantowane, jakość wód, mikrozlewnia
abstrakt: Opracowanie przedstawia wyniki 6-letnich badań hydrochemicznych przeprowadzonych w trzech mikrozlewniach górskich położonych w polskiej części Spiszu. Badania obejmowały pomiary stężeń w wodzie następujących jonów: NNO3-, NNH4+, PO43-, SO42-, Cl-, Mg2+, K+, Na+, Ca2+, Fe2+/3-, oraz oznaczenia suchej pozostałości i pozostałości po prażeniu. Stężenia gwarantowane obliczono metodą estymacji parametrów rozkładu przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (gwarancji) i na tej podstawie sklasyfikowano wody zgodnie z obwiązującymi przepisami.
pub/1_1_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanownik, Włodzimierz, and Zenon Pijanowski. "QUALITY OF SURFACE WATERS IN MOUNTAIN AGRICULTURAL-FOREST MICROCATCHMENTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 61–70.
APA (2002). QUALITY OF SURFACE WATERS IN MOUNTAIN AGRICULTURAL-FOREST MICROCATCHMENTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 61–70
ISO 690 KANOWNIK, Włodzimierz, PIJANOWSKI, Zenon. QUALITY OF SURFACE WATERS IN MOUNTAIN AGRICULTURAL-FOREST MICROCATCHMENTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 61–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-61.html