Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 7–20

Grzegorz Kaczor

PROGNOZOWANIE DOBOWYCH DOPŁYWÓW ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI WIEJSKICH NA PODSTAWIE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI

słowa kluczowe: ścieki, kanalizacja, ilość ścieków, przepływy ścieków, prognoza
abstrakt: Przedmiotem badań było określenie prawdopodobieństwa pojawiania się przepływów ścieków, istotnych z punktu widzenia projektowania, eksploatacji i modernizacji wiejskich systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Analizie poddano wieloletnie dane pomiarowe dotyczące dobowego dopływu ścieków do oczyszczalni z pięciu wiejskich systemów kanalizacyjnych zlokalizowanych w Gdowie, Koszycach, Kluszkowcach, Łapanowie i Stanisławicach. Badania wykazały, że ciąg dobowych dopływów ścieków do oczyszczalni w wymienionych miejscowościach może być aproksymowany przez teoretyczny rozkład logarytmiczno-normalny. Estymację parametrów rozkładu przeprowadzono metodą największej wiarygodności. Hipotezę zerową o zgodności empirycznego rozkładu dobowych dopływów ścieków z rozkładem teoretycznym zweryfikowano nieparametrycznym testem ?-Kołmogorowa. Parametry rozkładu teoretycznego aproksymującego empiryczny rozkład dobowych dopływów ścieków do oczyszczalni z systemów kanalizacyjnych obsługujących od 300 do 1700 mieszkańców wynoszą: parametr skali -0,0999, parametr kształtu 0,4086. Obliczone prawdopodobieństwo przekroczenia przepustowości projektowej oczyszczalni, do których kierowane są ścieki z badanych systemów kanalizacyjnych, wykazało, że w Kluszkowcach i Stanisławicach oczyszczalnie są przeciążone pod względem hydraulicznym i konieczna jest ich rozbudowa. W Kluszkowcach 58,35% wszystkich dobowych dopływów ścieków przekracza przepustowość projektową, a 26,75% przepustowość krytyczną oczyszczalni, natomiast w Stanisławicach – 68,68% przepustowość projektową, a 45,48% – przepustowość krytyczną.
pub/1_1_7.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczor, Grzegorz. "PREDICTION OF DAILY SEWAGE INFLOWS TO RURAL TREATMENT PLANTS ON THE BASIS OF SELECTED LOCALITIES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 7–20.
APA (2002). PREDICTION OF DAILY SEWAGE INFLOWS TO RURAL TREATMENT PLANTS ON THE BASIS OF SELECTED LOCALITIES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 7–20
ISO 690 KACZOR, Grzegorz. PREDICTION OF DAILY SEWAGE INFLOWS TO RURAL TREATMENT PLANTS ON THE BASIS OF SELECTED LOCALITIES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 7–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-7.html