Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 71–83

Adam Paruch, Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski, Stanisław Kostrzewa

WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ZASOBNOŚCI GLEBY NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ODCIEKACH DRENARSKICH

słowa kluczowe: makroelementy, gleba, odcieki drenarskie, skład chemiczny
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w roku hydrologicznym 2001 na gruntach ornych położonych na Przedgórzu Sudeckim. Badania dotyczyły zawartości makroelementów (NPK) w wierzchnich warstwach gleby oraz składu odcieków drenarskich odprowadzanych z pięciu działów. Przeprowadzono także weryfikację tezy o istnieniu prawidłowości polegającej na zwiększaniu się stężenia tych makroelementów w odciekach wraz ze wzrostem ich zawartości w glebie.
pub/1_1_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Paruch, Adam, et al. "PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOIL FERTILITY ON THE LEVELS OF SELECTED MACROELEMENTS IN DRAINAGE RUNOFFS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 71–83.
APA (2002). PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOIL FERTILITY ON THE LEVELS OF SELECTED MACROELEMENTS IN DRAINAGE RUNOFFS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 71–83
ISO 690 PARUCH, Adam, et al. PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOIL FERTILITY ON THE LEVELS OF SELECTED MACROELEMENTS IN DRAINAGE RUNOFFS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 71–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-71.html