Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 95–103

Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka

ZMIANY FLORYSTYCZNE ZACHODZĄCE W ZBIOROWISKACH ROŚLINNYCH ROZLEWISKA RZEKI KRASNEJ

słowa kluczowe: zmiany florystyczne, zbiorowiska roślinne, torfowisko wysokie, rozlewisko
abstrakt: Badaniami objęto rozlewisko rzeki Krasnej. Miały one na celu rejestrowanie zmian florystycznych, które nastąpiły samoczynnie w pięcioleciu 1998–2002. W 1997 r., w okresie wielkiej powodzi, część doliny Krasnej znalazła się na krótki czas pod wodą. Po ustąpieniu wysokiego zalewu w wielu dostępnych miejscach rozlewiska określono w 1998 r. występujące tam zbiorowiska roślinne i stosując metodę Braun-Blanqueta zarejestrowano ich skład gatunkowy. W wybranych do porównań zbiorowiskach w 2002 r. dokonano identycznej oceny składu florystycznego w tych samych miejscach. Stwierdzone zmiany składu gatunkowego pozwalają wnioskować o istniejących trendach sukcesji roślinnej oraz przyczynach zmian gatunkowych runi.
pub/1_1_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kostuch, Ryszard, and Krzysztof Maślanka. "FLORISTIC CHANGES IN PLANT COMMUNITIES ON FLOOD PLAIN OF KRASNA RIVER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 95–103.
APA (2002). FLORISTIC CHANGES IN PLANT COMMUNITIES ON FLOOD PLAIN OF KRASNA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 95–103
ISO 690 KOSTUCH, Ryszard, MAśLANKA, Krzysztof. FLORISTIC CHANGES IN PLANT COMMUNITIES ON FLOOD PLAIN OF KRASNA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 95–103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-95.html