Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 10 (4) 2011 str. 51–59

Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec

RUNO PARKÓW MIEJSKICH LUBLINA

słowa kluczowe: flora, roślinność, runo, parki miejskie, Lublin
abstrakt: Parkom w miastach przypisuje się głównie rolę wypoczynkowo-rekreacyjną; nie bez znaczenia jest również funkcja, jaką pełnią w strukturze ekologicznej. Priorytetem w utrzymaniu parków są ich walory kulturowe, substancja historyczna oraz kondycja dendroflory. Niemal całkowicie zaniedbuje się warstwę runa, która jak wykazały przeprowadzone w Lublinie badania, niezależnie od wielkości i położenia ma w większości charakter synantropijny, a podejmowane działania pielęgnacyjne nie poprawiają walorów zarówno przyrodniczych, jak i estetycznych. W runie parków Lublina odnaleziono 174 gatunki, ale tylko w dwóch (Saski, Akademicki) ich liczba przekroczyła 100 gatunków. Wśród zbiorowisk roślinnych dominują murawy deptane lub formy przejściowe zbliżone do łąkowych, synantropijnych oraz okrajkowych. Wyraźnie brakuje nawiązań runa parkowego do zbiorowisk leśnych.
pub/10_4_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trzaskowska, Ewa, and Paweł Adamiec. "THE GROUNDCOVER IN URBAN PARKS OF LUBLIN." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10.4 (2011): 51–59.
APA (2011). THE GROUNDCOVER IN URBAN PARKS OF LUBLIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10 (4), 51–59
ISO 690 TRZASKOWSKA, Ewa, ADAMIEC, Paweł. THE GROUNDCOVER IN URBAN PARKS OF LUBLIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2011, 10.4: 51–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume10/issue4/abstract-51.html