Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 12 (1) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 3–12
Mariusz Cholewa, Tymoteusz Zydroń
SKŁADOWISKO W BRZOZOWIE – ANALIZA STATECZNOŚCI SKARPY PRZY ZMIENNYCH WARTOŚCIACH SPÓJNOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 13–28
Justyna Czajkowska
WPŁYW JONÓW WAPNIA NA WYTRĄCANIE SIĘ STRUWITU Z ROZTWORÓW WODNYCH
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 29–42
Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza, Andrzej Strużyński
WPŁYW ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ NA RÓWNOWAGĘ HYDRODYNAMICZNĄ CIEKÓW GÓRSKICH I PODGÓRSKICH ORAZ NA WALORY REKREACYJNE DOLIN RZECZNYCH –SZANSE, ZAGROŻENIA, KONFLIKTY
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 43–52
Piotr Hewelke, Tomasz Gnatowski, Stanisław Żakowicz
ANALIZA ZDOLNOŚCI RETENCJONOWANIA WODY PRZEZ MINERALNE UTWORY GLEBOWE
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 53–62
Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
EKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIA ZBIORNIKA WODNEGO DOMANIÓW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 63–72
Weronika Kowalik, Ryszard Mazurczuk, Piotr Dąbrowski
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I EKOLOGICZNE PAŁKI SZEROKOLISTNEJ TYPHA LATIFOLIA W ASPEKCIE KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ZBIORNIKÓW WODNYCH
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 72–90
Jerzy Machajski, Dorota Olearczyk
MODELOWANIE PRZEPŁYWU WIELKICH WÓD W OBRĘBIE MOSTU NISKOWODNEGO
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 91–100
Bogusław Michalec
OCENA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH W PRZEPŁAWCE SZCZELINOWEJ JAZU GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WODNEGO W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 101–114
Karol Plesiński, Monika Janas, Artur Radecki-Pawlik
ANALIZA PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W REJONIE BYSTRZA O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI NA RZECE PORĘBIANCE W GORCACH
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 115–126
Andrzej Strużyński
TRANSFORMACJA FALI POWODZIOWEJ W WARUNKACH RENATURYZACJI RZEKI NIDY I JEJ DOLINY
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 127–136
Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
WYZNACZENIE STREF ZMNIEJSZONEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU W MAŁYM ZBIORNIKU WODNYM NA PODSTAWIE MODELOWANIA HYDRAULICZNYCH WARUNKÓW PRZEPŁYWU
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 137–146
Ewa Trzaskowska
CZASOWE ZMIANY WYSTĘPOWANIA ZBIOROWISK SYNANTROPIJNYCH JAKO WYRAZ PRZEMIAN GOSPODARCZYCH LUBLINA
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 147–156
Tymoteusz Zydroń, Dawid Borusiński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE GRUNTU ZBROJONEGO KORZENIAMI ROŚLIN
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).