Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 12 (2) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (2) 2013 str. 3–12
Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ W REJONIE BYDGOSKO-TORUŃSKIM
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 13–22
Agnieszka Bus, Józef Mosiej
ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA WPŁYWU ZBIORNIKA WSTĘPNEGO KUPIENTYN NA JAKOŚĆ WODY W RZECE CETYNI
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 23–32
Jerzy Bykowski, Czesław Przybyła, Michał Napierała, Rafał Ossig
WSKAŹNIKOWA OCENA POTRZEB KONSERWACJI CIEKÓW I KANAŁÓW MELIORACYJNYCH W PLANOWANIU ROBÓT
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 33–42
Mariusz Cholewa, Tymoteusz Zydroń
BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NA KONTAKCIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ Z GEOWŁÓKNINAMI
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 43–50
Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Krzysztof Boroń
WŁAŚCIWOŚCI WODNE GLEB NA OBSZARZE POEKSPLOATACYJNYCH DEFORMACJI TERENU SPOWODOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 51–60
Natkaniec Jolanta, Możdżeń Marek
ZMIANY STĘŻEŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD RZEKI DRWINKI
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 61–72
Jakub Nieć, Marcin Spychała
WERYFIKACJA MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCI SYTUOWANIA SYSTEMÓW ROZSĄCZANIA ŚCIEKÓW WZGLĘDEM UJĘĆ WODY
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 73–82
Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
JONY CHROMU W ŚCIEKACH I OSADACH DENNYCH PODHALA
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 83–92
Ryszard Oleszczuk, Tomasz Gnatowski, Sławomir Chrzanowski
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-WODNYCH WIERZCHNIEJ WARSTWY ZMELIOROWANEJ GLEBY TORFOWO-MURSZOWEJ
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 93–102
Agnieszka Policht-Latawiec, Włodzimierz Kanownik
JAKOŚĆ I WALORY UŻYTKOWE WODY RZEKI SZABASÓWKI
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 103–110
Marek Ryczek, Edyta Kruk, Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka, Joanna Stabryła
PORÓWNANIE METOD OZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA EROZYJNOŚCI GLEBY (K-USLE) NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI POTOKU KASIŃCZANKA
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 111–116
Tomasz Stachura
JAKOŚĆ WODY POTOKU OSIELCZYK W PERSPEKTYWIE BUDOWY MAŁEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 117–130
Andrzej Strużyński
OCENA STANU ORAZ IDENTYFIKACJA ZABURZEŃ PROCESÓW FLUWIALNYCH W KORYTACH RZEK KARPACKICH
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 131–142
Daniel Szejba, Jan Szatyłowicz, Magdalena Jaczewska
ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA EQUI-PF DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW RETENCYJNYCH I HYDRAULICZNYCH GLEBY CIĘŻKIEJ METODĄ ZADANIA ODWROTNEGO
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 143–151
Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Grzegorz Kaczor
WYSOKOŚĆ I NATĘŻENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W KRAKOWIE I OKOLICACH PODCZAS POWODZI W OKRESIE MAJ–CZERWIEC 2010
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).