Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 12 (3) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 3–10
Jakub Fuska, Jozef&#na Pokr&#vkov&#, Viliam B&#rek
OCENA RZECZYWISTEJ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO Z WYKORZYSTANIEM GIS
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 11–19
Lenka Gre&#ov&#, Elena Kondrlov&#, Jozef Stre&#ansk&#, Tom&#š Urban, Anna Stre&#ansk&#
PORÓWNANIE MODELOWANIA EROZJI STRUMYKA NA PODSTAWIE PROGRAMU USLE, METODOLOGII MITAŠOVEJ I PARAMETRÓW W GIS PRZY RÓŻNYM UŻYTKOWANIU
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 21–27
Klaudia Hal&#szov&#, Lucia Maderkov&#, Jaroslav Antal, J&#n &#imo
PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA OPADU DLA OBSZARU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ SŁOWACJI
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 29–40
Mateusz H&#mmerling, Michał Wierzbicki, Damian Franczak
WYKORZYSTANIE METOD FORESIGHT W ANALIZIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU RÓŻNORODNYCH TECHNOLOGII PRZEPŁAWEK DLA RYB
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 41–51
Du&#an H&#ska, Katar&#na Krupov&#, Peter Halaj, Krist&#na Mandalov&#
OCENA WODY POWIERZCHNIOWEJ W ZLEWNI ŽITAVA W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWANIA ANTROPOGENICZNEGO
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 53–62
Lubos Jurik, Tatiana Kaletova, Klaudia Halaszova, Attila Bako, Lucia Ochmanova
OCENA I MODELOWANIE ZAWARTOŚCI WODY W GLEBIE W MAŁYCH ZLEWNIACH Z UŻYTKOWANIEM ROLNICZYM
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 63–72
Tomasz Kowalczyk, Ryszard Pokładek, Wojciech Orzepowski, Anna Pływaczyk
TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA RETENCJI W MAŁYCH ZLEWNIACH NIZINNYCH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 73–80
Zuzana Lag&#ňov&#, Jaroslav Antal
WPŁYW RÓŻNYCH MODYFIKACJI POWIERZCHNI GLEBY NA INTENSYWNOŚĆ EWAPOTRANSPIRACJI
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 81–91
Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 93–102
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko
ZMIENNOŚĆ ODPŁYWU WODY ZE ZLEWNI NOWEGO ROWU W LATACH 1995–2010
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 103–111
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk
GOSPODARKA WODNA MAD ŚREDNICH DOLINY ODRY W OKRESIE IV–IX 2011 W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO ZASILANIA WIERZCHNICH WARSTW GLEBY
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 113–122
Stanisław Rolbiecki, Andrzej Klimek, Roman Rolbiecki, Jacek Długosz, Mariusz Musiał, Hanna Ryterska
BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM KOMPOSTOWANEGO OSADU ŚCIEKOWEGO I EKTOPRÓCHNICY DO WZBOGACANIA GLEB W ROCZNYM CYKLU PRODUKCJI SADZONEK LIPY DROBNOLISTNEJ (TILIA CORDATA MILL.)
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 123–129
Jozef Stre&#ansk&#, Lenka Gre&#ov&#, Anna Stre&#ansk&#
ZNACZENIE TERENÓW PODMOKŁYCH W GOSPODAROWANIU WODĄ W ZLEWNIACH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 131–139
Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Zbigniew Walczak
PRÓBA WYKORZYSTANIA RÓWNANIA ERGUNA DO OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA SZORSTKOŚCI TERENÓW ZALEWOWYCH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 141–149
Paweł Zawadzki
METODY OCHRONY I ODTWARZANIA POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW PRZEPŁYWOWYCH
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).