Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 13 (4) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014 str. 5–13
Zbigniew Czarnecki, Antoni Grzywna
ELEMENTY SKŁADOWE BILANSU WODNEGO ODWODNIONYCH DOLIN RZECZNYCH
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 15–24
Joanna Olifirowicz, Sławomir Bajkowski
WPŁYW ZLODZENIA NA RZECE WKRZE NA JEJ ZASOBY ENERGETYCZNE
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 25–33
Karol Król, Dawid Bedla
WPŁYW UŻYTKOWANIA ZLEWNI NA JAKOŚĆ WÓD STAWU WIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA ZELKÓW
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 35–43
Krzysztof Ostrowski, Łukasz Borek, Andrzej Bogdał
WPŁYW GŁĘBOSZOWANIA NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-WODNYCH GLEBY PŁOWEJ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 45–54
Paweł Mundała, Artur Szwalec, Mariusz Cholewa
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ Z ELEKTROWNI SKAWINA S.A. W MODELOWYM BADANIU ZAPORY ZIEMNEJ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 55–64
Tomasz Noszczyk , Józef Hernik , Ilia N. Eliseev
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE W ROSJI I POLSCE
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 65–75
Tomasz Gągulski
CHARAKTERYSTYKA HYDROCHEMICZNA WÓD PODZIEMNYCH BESKIDU SĄDECKIEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 77–93
Adam Jarząbek , Zbigniew Gabryś , Jerzy Grela , Magdalena Grzebinoga
PROPOZYCJA SZACOWANIA ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH DO RZEKI ZE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH I OBSZAROWYCH PRZY WYKORZYSTANIU BAZ DANYCH O UŻYTKOWANIU ZLEWNI
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 95–108
Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Natalia Walczak, Mateusz Hämmerling
OPÓŹNIENIA W PRZEPŁYWIE RUMOSZU ROŚLINNEGO NA OBSZARACH ZALEWOWYCH POROŚNIĘTYCH ROŚLINNOŚCIĄ KRZEWIASTĄ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 109–120
Michał Wierzbicki, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Mateusz Hämmerling
TRANSPORT RUMOWISKA W RZEKACH. CZĘŚĆ I: POCZĄTEK RUCHU, GRANICZNE NAPRĘŻENIA STYCZNE
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 121–131
Michał Wierzbicki, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Mateusz Hämmerling
TRANSPORT RUMOWISKA W RZEKACH. CZĘŚĆ II: PRĘDKOŚĆ GRANICZNA ORAZ NATĘŻENIE WLECZENIA
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 133–139
Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 141–153
Rafał Kokoszka
OBLICZENIA HYDROLOGICZNE W WARUNKACH KORZYSTANIA Z WÓD REGIONÓW WODNYCH GÓRNEJ WISŁY, CZARNEJ ORAWY I DNIESTRU
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 155–165
Andrzej Kwinta
GENEROWANIE MODELU TERENU W ASPEKCIE SZACOWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 167–174
Maciej Brożek, Joanna Stabryła, Krzysztof Lipka
WSTĘPNE BADANIA GEOLOGICZNE TORFOWISKA BACHÓRZEC-WINNE KOŁO DUBIECKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 175–184
Monika Siejka, Monika Mika
WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANYCH TECHNIK GEODEZYJNYCH DO CELÓW WSTĘPNEJ OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 185–202
Włodzimierz Parzonka
OCENA PRZEJŚCIA FALI POWODZIOWEJ W MAJU 2010 ROKU WE WROCŁAWSKIM WĘŹLE WODNYM
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 203–213
Bartłomiej Pysz, Izabela Piech
IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 215–224
Tomasz Kotowski, Stefan Satora, Dorota Pietrucin
HYDROGEOCHEMIA CUDOWNEJ WODY W GÓRCE KLASZTORNEJ, WIELKOPOLSKA
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 225–232
Bakhshal Khan Lashari , Karol Plesiński , Wiktoria Laszek , Artur Radecki-Pawlik
WYZNACZENIE WARTOŚCI PRZEPŁYWU KORYTOTWÓRCZEGO PONIŻEJ ZAPORY KOTRI NA RZECE INDUS
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 233–245
Tomasz Siuta
ANALIZA JAKOŚCIOWA PROCESÓW EROZJI I SEDYMENTACJI NA WYBRANYM ODCINKU KORYTA RZEKI WISŁY ZACHODZĄCYCH W CZASIE PRZEJŚCIA WIELKIEJ WODY
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 247–258
Zbigniew Walczak, Paweł Zawadzki, Mateusz Hämmerling, Tomasz Kałuża, Natalia Walczak
STRATY HYDRAULICZNE NA KRATACH SPOWODOWANE MATERIAŁEM ORGANICZNYM UNOSZONYM PRZEZ WODĘ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 259–273
Grzebinoga Magdalena , Wałęga Andrzej
OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 275–287
Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNYCH DLA OSZACOWANIA WPŁYWU ZMIAN MORFODYNAMICZNYCH I WEGETACYJNYCH NA PRZENOSZENIE DOMIESZEK NA ODCINKU RZEKI WARTY
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 289–299
Włodzimierz Rajda, Andrzej Bogdał, Wioletta Żarnowiec
STRATY WODY I SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W SYSTEMIE NAWADNIANIA KROPLOWEGO UPRAW SZKLARNIOWYCH
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 301–314
Anna Żurek
PRZEPŁYW NIENARUSZALNY JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO KONFLIKTU POMIĘDZY ROLĄ WODY PODZIEMNEJ W ZAOPATRZENIU LUDNOŚCI A JEJ FUNKCJĄ ŚRODOWISKOWĄ
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 315–326
Karol Król, Dawid Bedla, Tomasz Stachura
ZASTOSOWANIE APLIKACJI INTERNETOWEJ DO PREZENTACJI CHARAKTERYSTYKI WYBRANYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH I ICH ZLEWNI
 

Zanleziono 27 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).