Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 14 (3) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 3–8 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.3
Beata Fornal-Pieniak, Damian Łowicki
OCENA STRUKTURY EKOLOGICZNEJ WYBRANYCH GMIN WIEJSKICH KOTLINY SANDOMIERSKIEJ W CELU OKREŚLENIA RANGI PARKÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 9–18 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.9
Katarzyna Biegun, Izabela Godyń, Adam Jarząbek, Stefan Sarna
ZADANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA ŚWINNA PORĘBA
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 19–27 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.19
Piotr Bugajski, Grzegorz Kaczor, Tomasz Bergel
NIEZAWODNOŚĆ USUWANIA AZOTU ZE ŚCIEKÓW W ZBIORCZEJ OCZYSZCZALNI Z SEKWENCYJNYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 29–41 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.29
Jacek Florek, Artur Radecki-Pawlik, Karol Plesiński
ANALIZA WYBRANYCH PROCESÓW I ZJAWISK PODCZAS POWSTAWANIA I DYSSYPACJI WYDM ŻWIROWO-PIASKOWYCH NA DNIE RZEKI PODGÓRSKIEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 43–54 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.43
Andrzej Gruchot, Daniel Michniak
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z DODATKIEM ZBROJENIA ROZPROSZONEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 55–64 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.55
Justyna Hachoł, Elżbieta Bondar-Nowakowska
HIERARCHIA ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU KORYTA CIEKU NA ROŚLINY WODNE
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 65–74 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.65
Erik S. Hendrickson, Isaiah J. Robertson
OCENA NIELEGALNIE STOSOWANYCH METABOLITÓW W ŚCIEKACH DOPROWADZANYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RZEKI WISCONSIN USYTUOWANEJ W PUNKCIE CENTRALNYM ZLEWNI TEGO CIEKU
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 75–83 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.75
Lenka Lackóová, Tomáš Urban, Elena Kondrlová, Jana Kozlovsky Dufková
ANALIZY DEFLACJI GLEBY SPOWODOWANEJ PRZYPADKAMI EROZJI WIATROWEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 85–92 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.85
Magdalena Lubiarz, Piotr Kulesza
DENDROFLORA OSIEDLA „WSCHÓD” W ŚWIDNIKU (WOJ. LUBELSKIE) – ANALIZA PRZYRODNICZA I KRAJOBRAZOWA
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 93–106 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.93
Piotr Moniewski
CECHY FIZYKOCHEMICZNE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I ICH SEZONOWA ZMIENNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE DZIERŻĄZNEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 107–125 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.107
Joanna Popowicz, Piotr Koszelnik
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH NA METODY INAKTYWACJI I USUWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH Z WÓD I ŚCIEKÓW
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 127–135 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.127
Artur Radecki-Pawlik
NIEKONTROLOWANY POBÓR RUMOWISKA Z DNA POTOKÓW GÓRSKICH JAKO JEDNA Z PRZYCZYN DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 137–146 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.137
Joanna Renda
ALEJA DĘBOWA W ULUCZU, GMINA DYDNIA
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 147–163 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.147
Wojciech Sałabun, Michał Napierała, Jerzy Bykowski
IDENTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNEGO MODELU ISTOTNOŚCI POMPOWNI MELIORACYJNYCH NA TERENIE POLSKI
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 165–174 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.165
Anna Smurzyńska, Jacek Dach, Robert Szulc
WPŁYW RÓŻNYCH TECHNOLOGII OBRÓBKI GNOJOWICY NA EMISJĘ METANU PO APLIKACJI GNOJOWICY DO GLEBY
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 175–189 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.175
Andrzej Wałęga
KONCEPCJA SOCJOHYDROLOGII W ANALIZIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 191–203 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.191
Mirosław Wiatkowski
PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ ZBIORNIKA MŁYNY NA RZECE JULIANPOLKA
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 205–217 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.3.205
Magdalena Wiśnios, Włodzimierz Kanownik, Andrzej Bogdał
HYDROCHEMIZM ŹRÓDEŁ W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).