Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 15 (3) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (3) 2016 str. 3-19 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.3
Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 21-34 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.21
Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 35-43 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.35
K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 45-56 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.45
Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran
WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 57-69 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.57
Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 71-81 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.71
Marta Kasińska, Jan Kempiński, Robert Świerzko
KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 83-90 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.83
Karolina Koś, Eugeniusz Zawisza
STABILIZACJA BENTONITEM OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA ZAPOROWEGO W ASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA DO USZCZELNIEŃ SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 91-100 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.91
Magdalena Malec, Marek Ryczek, Sławomir Klatka, Edyta Kruk
PRZEBIEG PROCESU TORFOTWÓRCZEGO NA ZDEGRADOWANYM TORFOWISKU BALIGÓWKA
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 101-112 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.101
Władysława Morzyniec, Izabela Piech, Sebastian Goraj
ZMIANY W KRAJOBRAZIE I UŻYTKOWANIU GRUNTÓW PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 113-120 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.113
Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 121-136 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.121
Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki
ZALEŻNOŚĆ BODŹCOWOŚCI CIŚNIENIA OD CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WARSZAWIE
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 137-149 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137
Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 151-162 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.151
Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 163-176 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.163
Răzvan G.Voicu, Kelly N. Miles
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 177-186 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.177
Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 187-194 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.187
Eugeniusz Zawisza, Paulina Malec
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ PRZEPALONYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH ORAZ ICH MIESZANEK Z POPIOŁEM LOTNYM
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 195-208 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.195
Jan Kempiński, Robert Świerzko
OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).