Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 15 (4) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (4) 2016 str. 5-16 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.5
Grażyna Gawrońska, Krzysztof Gawroński
METODA SZACUNKU POTENCJALNYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH POZYSKANIA ENERGII BIOMASY DREWNA WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKI
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 17-28 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.17
Wioletta Żarnowiec, Agnieszka Policht-Latawiec, Krzysztof Ostrowski
SZACOWANIE WIELKOŚCI PAROWANIA WODY Z POWIERZCHNI DACHOWYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 29-39 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.29
Stanisław Bacior
Badanie zmienności oddziaływania autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A1
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 41-51 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.41
Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Małgorzata Klimek
Wpływ zmian stanów wody na zachowanie się modeli nasypów hydrotechnicznych wykonanych z popioło-żużla
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 53-60 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.53
Sławomir Klatka, Magdalena Malec, Marek Ryczek, Edyta Kruk, Ewelina Zając
OCENA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH WYBRANYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 61-72 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.61
Dawid Kudas, Tomasz Czempas
MODELOWANIE CHWILOWEJ PŁASZCZYZNY ZWIERCIADŁA WODY W TRAKCIE POMIARÓW BATYMETRYCZNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 73-84 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.73
Renata Różycka-Czas, Tomasz Salata, Krzysztof Gawroński, Barbara Czesak, Katarzyna Cegielska
WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DO OCENY STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 85-101 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.85
Marek Ryczek, Piotr Petryk, Agnieszka Petryk
Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w subregionie krośnieńskim od 2003 do 2013 roku
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 103-114 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.103
Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 115-128 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115
Jarosław Taszakowski, Monika Mika, Monika Siejka, Jarosław Janus, Przemysław Leń
MOŻLIWOŚCI POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH W PRACACH URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 129-142 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.129
Piotr Dynowski, Anna Źróbek-Sokolnik, Mieczysława Aldona Fenyk
ALEJE PRZYDROŻNE GMINY DYWITY – PRZEGLĄD I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA DRZEWOSTANÓW
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 143-152 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.143
Jacek Kostuch, Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
NOWY RETENCYJNY ZBIORNIK WODNY JAGODNO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 153-166 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.153
Natalia Krystyna Gietka
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW TŁUMIENIA I WYGŁADZANIA FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU W RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 167-179 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.167
Grzegorz Janik, Ewa Borecka-Stefanska, Anna Daniel, Małgorzata Dawid, Amadeusz Walczak, Ľuboš Jurik
OCENA DOKŁADNOŚCI POWIERZCHNIOWEGO ROZKŁADU WILGOTNOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ W WIERZCHNIEJ WARSTWIE GLEBY SPORZĄDZONEGO METODAMI GEOSTATYSTYCZNYMI
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 181-192 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.181
Kamil Jawgiel, Dominik Zajączkowski
POTENCJAŁ KAMPUSU UAM MORASKO W ASPEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DACHÓW ZIELONĄ INFRASTRUKTURĄ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 193-207 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.193
Dariusz Gąsiorowski, Wojciech Artichowicz
MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW NIEUSTALONYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DWUWYMIAROWEGO RÓWNANIA FALI DYFUZYJNEJ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 209-226 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.209
Marta Kiraga, Zbigniew Popek
WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEJ ZALEŻNOŚCI LANE’A DO BADAŃ TWORZENIA SIĘ WYBOJU W KORYCIE ALUWIALNYM
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 227-241 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.227
Adam Kozioł, Janusz Kubrak, Elżbieta Kubrak, Marcin Krukowski, Adam Kiczko
ROZKŁADY PRĘDKOŚCI W KORYCIE RZECZNYM O ZŁOŻONYM PRZEKROJU POPRZECZNYM Z ROŚLINNOŚCIĄ WYSOKĄ W TERENACH ZALEWOWYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 243-252 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243
Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 253-264 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.253
Karol Król, Bożena Szewczyk-Taranek, Bożena Pawłowska
INTERAKTYWNA PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH ZA POMOCĄ GOOGLE FUSION TABLES NA PRZYKŁADZIE ZDJĘĆ FITOSOCJOLOGICZNYCH WYBRANYCH OKOLIC TENCZYNKA
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 265-278 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.265
Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik,
WARTOŚĆ PRZEPŁYWU BRZEGOWEGO JAKO WYZNACZNIK DEGRADACJI UREGULOWANEGO KORYTA RZECZNEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 279-293 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.279
Justyna Kubicz, Paweł Dąbek
ZRÓŻNICOWANIE CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA NIŻÓWEK HYDROGEOLOGICZNYCH NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 295-307 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.295
Justyna Płaczek, Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
ANALIZA PRACY WYBRANYCH STOPNI WODNYCH NA ODCINKU NOTECI BYSTREJ W WARUNKACH ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 309-319 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.309
Anna Sosnowska
MOŻLIWOŚCI POLDERYZACJI OBSZARU ZAWALA W REJONIE STĘŻYCY NAD WISŁĄ
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 321-329 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.321
Marcin Szwagrzyk, Bartosz Ślizewski, Mateusz Kramarczyk, Michał Szczęśniak, Paulina Adamaszek
WPŁYW BŁĘDÓW NUMERYCZNEGO MODELU TERENU NA OCENĘ ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, W OPARCIU O MODELOWANIE HYDRAULICZNE
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 331-341 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.331
Artur Szwalec, Paweł Mundała, Renata Kędzior
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI Cd, Pb, Zn i Cu W LIŚCIACH TYTONIU SZLACHETNEGO (NICOTIANA TABACUM L.) UPRAWIANEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 343-351 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.343
Artur Szwalec, Paweł Mundała, Renata Kędzior, Marek Telk, Paweł Gawroński
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI Cd, Pb, Zn I Cu W BIOMASIE WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ENERGETYCZNE
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 353-367 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.353
Michał Szydłowski
NUMERYCZNE MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH OBIEKTÓW WODNYCH
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 369-382 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.369
Natalia Walczak, Zbigniew Walczak, Mateusz Hämmerling, Marcin Spychała, Jakub Nieć
OSZACOWANIE STRAT HYDRAULICZNYCH NA KRATACH MEW Z UWZGLĘDNIENIEM RUMOSZU ROŚLINNEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 383-394 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.383
Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz, Joanna Jaskuła, Mariusz Sojka, Daniel Grabowski
WYZNACZENIE PRZEPŁYWU BRZEGOWEGO NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI POWY
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 395-407 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.395
Eugeniusz Zawisza, Kamil Klimek
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW SKARPY ABRAZYJNEJ ZBIORNIKA CZORSZTYN-NIEDZICA
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 409-420 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.409
Eugeniusz Zawisza, Andrzej Kula
WPŁYW METODY BADAŃ NA WARTOŚCI PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE GRUNTU SPOISTEGO
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 421-438 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.421
Marcin Spychała, Maciej Pawlak, Tadeusz Nawrot
WYDATEK FILTRÓW WŁÓKNINOWYCH DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZY ICH ZMIENNYM POZIOMIE – MODEL HYDRAULICZNY
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 439-449 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.439
Miloš Rusnák, Ján Sládek, Jaroslav Buša, Vladimír Greif
PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)
 

Zanleziono 34 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).