Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 41-51

Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Małgorzata Klimek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WPłYW ZMIAN STANóW WODY NA ZACHOWANIE SIę MODELI NASYPóW HYDROTECHNICZNYCH WYKONANYCH Z POPIOłO-żUżLA

słowa kluczowe: popioło-żużel, nasyp hydrotechniczny, grobla ziemna, filtracja
abstrakt:

Celem artykułu była analiza wpływu sposobu piętrzenia wody na zjawiska filtracyjne zachodzące w modelu nasypu wykonanego z popioło-żużla. Model nasypu został uformowany w korycie hydraulicznym w skali półtechnicznej (wysokość 0,6 m, długość w podstawie 2,0 m, szerokość 1,0 m). Badania polegały na obserwacji zachowania się modelu nasypu podczas kontrolowanego piętrzenia i opuszczania wody od strony górnej, dolnej oraz jednocześnie górnej i dolnej. Dodatkowo wykonano badania wybranych parametrów geotechnicznych materiału, który osadził się po stronie dolnej na skutek przelania się wody przez koronę nasypu. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, iż popioło-żużel może być stosowany jako materiał do budowy grobli, gdyż równoczesne piętrzenie i obniżanie wody po obu stronach nasypu nie spowodowało wystąpienia negatywnych skutków filtracji. W przypadku budowli piętrzących tylko z jednej strony badany materiał antropogeniczny wykazuje cechy niestabilne, wymagające zastosowania zabezpieczeń skarp przed negatywnymi skutkami filtracji.

pub/15_4_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_41.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.41

Zapis do cytowania:

MLA Baran, Przemysław, et al. "The influence of water levels changes on the behavior of hydraulic embankments models constructed from ash-slag." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 41-51. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.41
APA (2016). The influence of water levels changes on the behavior of hydraulic embankments models constructed from ash-slag. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 41-51 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.41
ISO 690 BARAN, Przemysław, CHOLEWA, Mariusz, KLIMEK, Małgorzata. The influence of water levels changes on the behavior of hydraulic embankments models constructed from ash-slag. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 41-51. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.41
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-41.html