Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (1) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017 str. 3-14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3
Monika Mika
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 15-25 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15
Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Wojciech Orzepowski, Romuald Żmuda
OCENA ZMIENNOŚCI REZERWY RETENCJI GLEBOWEJ NA UŻYTKACH ROLNYCH W REJONIE WROCŁAWIA
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 27-41 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27
Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 43-51 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.43
Tom Combal, Artur Radecki-Pawlik,, Wiktoria Czech, Karol Plesiński
WARTOŚCI PRZEPŁYWU BRZEGOWEGO W PRZEKROJACH STACJI POMIAROWYCH RZEKI RABY – POLSKIE KARPATY
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 53-63 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.53
Agnieszka Cupak, Andrzej Wałęga, Bogusław Michalec
ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY SKUPIEŃ DO WYZNACZENIA REGIONÓW HYDROLOGICZNIE HOMOGENICZNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZEPŁYW NISKI
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 65-76 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.65
Tomasz Kolerski
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PRZEGRÓD LODOWYCH
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 77-90 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.77
Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska
ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 91-105 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.91
Michele Palermo, Stefano Pagliara
PRZEGLĄD CECH ODSKOKU HYDRAULICZNEGO W KORYTACH NACHYLONYCH W DÓŁ LUB W GÓRĘ (TZW. ODWRÓCONYCH) Z GŁADKIM LUB SZORSTKIM DNEM
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 107-126 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.107
Karol Plesiński, Adrian Marek, Fryderyk Skalicz, Artur Radecki-Pawlik
WYKORZYSTANIE MODELU KOMPUTEROWEGO BaseGRAIN DO ANALIZY SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO RUMOWISKA WLECZONEGO POTOKU PONIKIEWKA METODĄ FOTOGRAFICZNĄ
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 127-147 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.127
Bartosz Radecki-Pawlik, Artur Radecki-Pawlik,, Karol Plesiński, Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE BYSTRZY O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI (STOPNI-RAMP) W ASPEKCIE ICH PROJEKTOWANIA I FUNKCJONALNOŚCI BIOLOGICZNEJ
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 149-159 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.149
Artur Radecki-Pawlik,, Karol Plesiński, Bartosz Radecki-Pawlik
ROZKŁAD PRĘDKOŚCI ORAZ NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH W KOMORACH PRZEPŁAWKI TYPU WIELKO-KOMOROWEGO
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 161-171 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161
Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Barbara Andrzejewska, Przemysław Frankowski
WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY MAŁEGO CIEKU LEŚNEGO ODBIERAJĄCEGO OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 173-185 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.173
Katarzyna Staromłyńska, Tymoteusz Zydroń
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI RESZTKOWEJ GRUNTÓW SPOISTYCH Z TERENÓW OSUWISKOWYCH OKOLIC SZYMBARKU K. GORLIC
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 187-207 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187
Andrzej Wałęga, Agnieszka Cupak, Devendra M. Amatya, Edyta Drożdżal
PORÓWNANIE WIELKOŚCI ODPŁYWU BEZPOŚREDNIEGO OBLICZONEGO WEDŁUG ZMODYFIKOWANYCH WERSJI METODY SCS-CN W ZLEWNI GÓRSKIEJ I WYŻYNNEJ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY I NIZINNEJ W POŁUDNIOWEJ KAROLINIE, USA
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 209-222 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.209
Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski, Agnieszka Operacz
PCA JAKO NARZĘDZIE EKSPLORACJI DANYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PRACĘ KOMÓR NITRYFIKACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TREPCZY
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 223-236 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.223
Jorge Osvaldo Castillo-Pereyra, Fabián Rivera-Trejo, Hector Oswaldo Rubio-Arias
Klasyfikcja zdjęć satelitarnych zbiegów rzek
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 237-246 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.237
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Kateřina Gajdošová, Petr Krpec
ZMIENNOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK ŻWIRU METODĄ WOLMANA ZE ŻWIROWEGO LUB ZBUDOWANEGO Z OTOCZAKÓW DNA STRUMIENI
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 247-259 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.247
Anna Kidová, Milan Lehotský, Miloš Rusnák
BIEŻĄCA EVOLUCJA ZMIAN RZECZNEGO KONTURU ZATOKOWEGO-MEANDRUJĄCEGO Z UŻYCIEM DANYCH POWTARZALNYCH ORAZ GIS (STUDIUM RZEKI Belá, KARPATY SLOWACKIE)
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).