Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 15-25

Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Wojciech Orzepowski, Romuald Żmuda

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OCENA ZMIENNOŚCI REZERWY RETENCJI GLEBOWEJ NA UŻYTKACH ROLNYCH W REJONIE WROCŁAWIA

słowa kluczowe: retencja glebowa, system melioracyjny, regulowany odpływ
abstrakt:

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby wód Polski, obecne rozwiązania gospodarowania wodą powinny zmierzać w kierunku poprawy wykorzystania naturalnych zasobów wodnych w miejscu ich powstawania. Przykładem takich działań jest zastosowana na systemie melioracyjnym obiektu Samotwór (72 ha) metoda całorocznego regulowania odpływu. Ocenę skuteczności zastosowanego rozwiązania oparto na analizie rozkładu sum zapasów wody dla miesięcy okresu wegetacyjnego w charakterystycznych profilach glebowych o miąższości 1 m. W ramach badań polowych i laboratoryjnych określono zapasy aktualne oraz potencjalne możliwości retencjonowania wody w analizowanych glebach, do wartości polowej pojemności wodnej (PPW) oraz maksymalnego dopuszczalnego uwilgotnienia (MDU) – przyjęto 85% PePW. Badania wykazały, że potencjalna rezerwa retencyjna analizowanych profili glebowych w latach 1995–2012, liczona do PPW, kształtowała się średnio od 21 mm w kwietniu do 84 mm w sierpniu i odpowiednio od 115 mm w kwietniu do 177 mm w lipcu – liczona do MDU. Wieloletnie badania prowadzone na obiekcie Samotwór wykazały istnienie stosunkowo dużych i bezpiecznych dla upraw możliwości okresowego retencjonowania wody w profilach glebowych.

pub/16_1_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_15.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15

Zapis do cytowania:

MLA Pokładek, Ryszard, et al. "ESTIMATION OF VARIATION OF SOIL WATER RETENTION RESERVES IN ARABLE LANDS IN THE REGION OF WROCŁAW." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 15-25. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15
APA (2017). ESTIMATION OF VARIATION OF SOIL WATER RETENTION RESERVES IN ARABLE LANDS IN THE REGION OF WROCŁAW. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 15-25 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15
ISO 690 POKłADEK, Ryszard, et al. ESTIMATION OF VARIATION OF SOIL WATER RETENTION RESERVES IN ARABLE LANDS IN THE REGION OF WROCŁAW. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 15-25. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-15.html