Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 161-171

Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Barbara Andrzejewska, Przemysław Frankowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY MAŁEGO CIEKU LEŚNEGO ODBIERAJĄCEGO OCZYSZCZONE ŚCIEKI BYTOWE

słowa kluczowe: jakość wód, ciek śródleśny, trofia wód, samooczyszczanie
abstrakt:

Struga Kwilecka ma zlewnię całkowitą o powierzchni 48 km2 z dominacją terenów rolniczych i przepływa przez kilka jezior, w tym przez Jezioro Kwileckie. Analizowany odcinek odwadnia obszary zalesione. Badania zmian jakości wody Strugi Kwileckiej poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków bytowych prowadzono w latach 2008– –2011. Oczyszczalnia w Kwilczu posiada drugi stopień oczyszczania ścieków, które odprowadza poprzez staw sedymentacyjno-fakultatywny. Staw okresowo wpływa na podwyższenie stężeń fosforu w ściekach dopływających do badanego cieku.

Pogorszenie jakości wody zaobserwowano szczególnie na stanowisku zlokalizowanym 100 m poniżej zrzutu. Na stanowiskach usytuowanych 350 i 700 metrów poniżej kolektora sytuacja poprawiała się pomimo niewielkich przepływów wody. Korzystne zmiany dotyczyły przede wszystkim wskaźników troficznych, takich jak fosforany rozpuszczone, fosfor ogólny, azot azotanowy, jak również przewodność elektrolityczna. Z uwagi na duże zacienienie koryta w cieku stwierdzono ubogi skład gatunkowy roślin wodnych (głównie trzcina pospolita) i minimalne powierzchnie pokryte przez inne taksony, w tym mszaki.

pub/16_1_161.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_161.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161

Zapis do cytowania:

MLA Staniszewski, Ryszard, et al. "WATER QUALITY PARAMETERS OF A SMALL MIDFOREST WATERCOURSE RECEIVING DOMESTIC SEWAGE AFTER TREATMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 161-171. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161
APA (2017). WATER QUALITY PARAMETERS OF A SMALL MIDFOREST WATERCOURSE RECEIVING DOMESTIC SEWAGE AFTER TREATMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 161-171 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161
ISO 690 STANISZEWSKI, Ryszard, et al. WATER QUALITY PARAMETERS OF A SMALL MIDFOREST WATERCOURSE RECEIVING DOMESTIC SEWAGE AFTER TREATMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 161-171. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.161
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-161.html