Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 173-185

Katarzyna Staromłyńska1, Tymoteusz Zydroń2

1 G
4
Geodezja
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI RESZTKOWEJ GRUNTÓW SPOISTYCH Z TERENÓW OSUWISKOWYCH OKOLIC SZYMBARKU K. GORLIC

słowa kluczowe: wytrzymałość resztkowa, Karpaty fliszowe, osuwiska
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości resztkowej gruntów spoistych pochodzących z terenów osuwiskowych okolic Szymbarku k. Gorlic. Badania przeprowadzone zostały w aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach o przekroju 60 × 60 mm. Zastosowano dwie prędkości ścinania 0,05 i 0,1 mm · min–1, każda próbka była ścinana sześciokrotnie, a zakres poziomych odkształceń próbek wynosił 20%. Badania wykazały, że resztkowa wytrzymałość na ścinanie wzdłuż wytworzonej płaszczyzny osłabienia stanowi 52–78% jego wytrzymałości maksymalnej, a do wytworzenia płaszczyzny osłabienia niezbędne jest co najmniej 5-krotne ścinanie próbki. Wpływ prędkości ścinania miał niejednoznaczny wpływ na otrzymane wartości wytrzymałości resztkowej. Wykazano, że stosując do uzyskanych wyników badań liniową interpretację równania Coulomba-Mohra otrzymano niezerowe wartości spójności resztkowej. W związku z tym dla ograniczenia wpływu tego parametru na ocenę stateczności należałoby stosować nieliniową obwiednię wytrzymałościową, do której opisu można zastosować przedstawione w pracy równanie Lade.

pub/16_1_173.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_173.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.173

Zapis do cytowania:

MLA Staromłyńska, Katarzyna, and Tymoteusz Zydroń. "RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF COHESIVE SOILS FROM LANDSLIDE PRONE’A AREAS OF SZYMBARK NEAR GORLICE ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 173-185. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.173
APA (2017). RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF COHESIVE SOILS FROM LANDSLIDE PRONE’A AREAS OF SZYMBARK NEAR GORLICE . Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 173-185 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.173
ISO 690 STAROMłYńSKA, Katarzyna, ZYDROń, Tymoteusz. RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF COHESIVE SOILS FROM LANDSLIDE PRONE’A AREAS OF SZYMBARK NEAR GORLICE . Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 173-185. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.173
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-173.html