Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 209-222

Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski, Agnieszka Operacz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PCA JAKO NARZĘDZIE EKSPLORACJI DANYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PRACĘ KOMÓR NITRYFIKACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TREPCZY

słowa kluczowe: analiza składowych głównych, PCA, oczyszczalnia ścieków, ścieki
abstrakt:

W badaniach wykorzystano metodę analizy składowych głównych PCA w celu uzyskania istotnie skorelowanych wyników pomiarów online, obrazujących pracę dwóch komór nitryfikacji oczyszczalni ścieków w Trepczy w okresie od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2016 r. Wyodrębniono trzy składowe główne, które w zakresie od 74,3 do 82,6% wyjaśniały zmienność danych oryginalnych. Stwierdzono, że pierwsza główna składowa, która w największym stopniu była związana ze zmiennością stężenia tlenu oraz azotu amonowego w komorach nitryfikacji, wyjaśniała od 38,8 do 45,0% zmienności zawartych w zmiennych pierwotnych. Podczas całego okresu badawczego zauważono w komorze nitryfikacji I słaby wpływ temperatury ścieków na stężenie azotu amonowego oraz brak korelacji pomiędzy stężeniem tlenu w ściekach a stężeniem azotu amonowego. W całym okresie badawczym, z wyjątkiem zimy 2014/2015, w komorze nitryfikacji II widoczna była bardzo silna korelacja pomiędzy stężeniem tlenu w ściekach a stężeniem azotu amonowego. Odnotowano również silną ujemną korelację wpływu temperatury ścieków na redukcję N-NH4+.

pub/16_1_209.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_209.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.209

Zapis do cytowania:

MLA Wąsik, Ewa, et al. "PCA AS A DATA MINING TOOLS CHARACTERIZING THE WORK OF NITRIFICATION REACTORS IN THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN TREPCZA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 209-222. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.209
APA (2017). PCA AS A DATA MINING TOOLS CHARACTERIZING THE WORK OF NITRIFICATION REACTORS IN THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN TREPCZA. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 209-222 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.209
ISO 690 WąSIK, Ewa, CHMIELOWSKI, Krzysztof, OPERACZ, Agnieszka. PCA AS A DATA MINING TOOLS CHARACTERIZING THE WORK OF NITRIFICATION REACTORS IN THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN TREPCZA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 209-222. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.209
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-209.html