Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 237-246

Tomáš Galia, Václav Škarpich, Kateřina Gajdošová, Petr Krpec

University of Ostrava

ZMIENNOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK ŻWIRU METODĄ WOLMANA ZE ŻWIROWEGO LUB ZBUDOWANEGO Z OTOCZAKÓW DNA STRUMIENI

słowa kluczowe: pobieranie próbek metodą Wolmana, osady denne, górski potok, flisz
abstrakt:

Pobieranie prób metodą Wolmana [1954] jest metodą najczęściej używaną do oceny rozmiaru powierzchniowych osadów dennych w strumieniach o dnach żwirowych. Badania przyniosły różne wyniki u poszczególnych badaczy w rezultacie pomiarów powtarzanych w tych samych korytach przy użyciu tej metody. Prześledzono potencjalne różnice w rozkładzie próbek żwirowych i powiązanych percentylach wielkości ziarna (D10, D50 and D90) pomiędzy dwoma geomorfologami rzecznymi oraz dwoma prowadzącymi badania studentami niemal bez doświadczenia w trzech odcinkach koryt i jednym progu żwirowym. Przy porównaniu ustaleń wszystkich badaczy biorących udział w doświadczeniu stwierdzono, że żadna z badanych lokalizacji nie zapewniła statystycznie jednolitych rozkładów rozmiaru cząstek i odpowiadających im percentyli. Próbki doświadczonych geomorfologów rzecznych były bardziej spójne dla odcinków rzek ze stwierdzonym najszerszym zakresem rozmiaru cząstek; testy wykonane po przeprowadzeniu analizy wariancji udokumentowały znaczne różnice dla progu żwirowego oraz niższego poziomu odcinka koryta. Mediany rozkładów cząstek dla progu żwirowego były takie same dla trzech spośród czterech badaczy; czwarty uczestnik eksperymentu prawdopodobnie uwzględnił także grubsze cząstki osadzone między korytem a progiem. To sugeruje, że 100 próbek najprawdopodobniej wystarczy jedynie w przypadku oceny D50 oraz osadów jednorodnych (tj. dobrze sklasyfikowanych progów żwirowych). W każdym innym przypadku, aby otrzymać zawężone granice pewności powiązanych percentyli wielkości ziarna, należałoby zgromadzić znacznie większy zasób cząstek ze żwirowych/otoczakowych koryt strumieni.

pub/16_1_237.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_237.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.237

Zapis do cytowania:

MLA Galia, Tomáš, et al. "VARIABILITY OF WOLMAN PEBBLE SAMPLES IN GRAVEL/COBBLE BED STREAMS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 237-246. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.237
APA (2017). VARIABILITY OF WOLMAN PEBBLE SAMPLES IN GRAVEL/COBBLE BED STREAMS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 237-246 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.237
ISO 690 GALIA, Tomáš, et al. VARIABILITY OF WOLMAN PEBBLE SAMPLES IN GRAVEL/COBBLE BED STREAMS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 237-246. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.237
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-237.html