Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 27-41

Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

słowa kluczowe: popioło-żużel, stabilizacja, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań stabilizacji popioło-żużla ze składowiska Elektrociepłowni „Kraków” spoiwami hydraulicznymi Terramix F22.5 oraz Solitex. Określono wytrzymałość na ściskanie próbek bez dodatku i z 3, 6 oraz 8% dodatkiem spoiwa po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania, co było podstawą do obliczenia wskaźnika mrozoodporności. Otrzymane wyniki porównano z wynikami wcześniejszych badań materiału pochodzącego z tego samego składowiska stabilizowanego cementem i wapnem. Wyniki przeprowadzonej analizy odniesiono do wymogów przedmiotowych norm i dokonano oceny przydatności stabilizowanego popioło-żużla do celów budownictwa drogowego.

pub/16_1_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_27.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27

Zapis do cytowania:

MLA Zawisza, Eugeniusz, et al. "COMPRESSIVE STRENGTH AND FROST RESISTANCE OF ASH-SLAG STABILIZED WITH HYDRAULIC BINDERS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 27-41. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27
APA (2017). COMPRESSIVE STRENGTH AND FROST RESISTANCE OF ASH-SLAG STABILIZED WITH HYDRAULIC BINDERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 27-41 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27
ISO 690 ZAWISZA, Eugeniusz, BIśTYGA, Justyna, KOPCZYńSKI, Mateusz. COMPRESSIVE STRENGTH AND FROST RESISTANCE OF ASH-SLAG STABILIZED WITH HYDRAULIC BINDERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 27-41. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-27.html