Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 3-14

Monika Mika

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: podatek katastralny, modele wyceny, powszechna taksacja, wartość katastralna, wartość realna
abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu podatku katastralnego możliwego do zastosowania w Polsce, opartego częściowo na implementacji światowych trendów naliczania tego podatku. Autorka proponuje własną metodykę wyceny na potrzeby wprowadzenia zmiany opodatkowania w Polsce, polegającą na przejściu z opodatkowania nieruchomości liczonego na podstawie kryterium powierzchni nieruchomości na kryterium naliczania podatku od wartości nieruchomości. Podstawą koncepcji jest zaproponowanie odejścia od modelu masowej wyceny (sygnalizowanego w polskich przepisach prawa) i określenie wartości katastralnej na podstawie wartości realnej nieruchomości jako podstawy opodatkowania nieruchomości. Innowacyjna metoda polega na zastosowaniu modelu taksacyjnego wyceny nieruchomości. Badania zostały wykonane na obszarze miasta Krakowa na wybranej grupie ponad 100 nieruchomości lokalowych o funkcjach mieszkalnych, będących przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym. Wyniki badań pozwalają na wysunięcie wniosku, że w Polsce jest możliwe przejście na podatek katastralny według zaproponowanej koncepcji. Istotne jest, że problem został rozpatrzony od strony podatnika i jego realnych dochodów.

pub/16_1_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_3.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3

Zapis do cytowania:

MLA Mika, Monika. "THE CONCEPT OF CADASTRAL TAX RATES MODELING ON THE EXAMPLE OF PREMISE REAL ESTATES WITH RESIDENTIAL PROPERTIES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 3-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3
APA (2017). THE CONCEPT OF CADASTRAL TAX RATES MODELING ON THE EXAMPLE OF PREMISE REAL ESTATES WITH RESIDENTIAL PROPERTIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 3-14 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3
ISO 690 MIKA, Monika. THE CONCEPT OF CADASTRAL TAX RATES MODELING ON THE EXAMPLE OF PREMISE REAL ESTATES WITH RESIDENTIAL PROPERTIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 3-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-3.html