Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 53-63

Agnieszka Cupak, Andrzej Wałęga, Bogusław Michalec

University of Agriculture in Krakow

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY SKUPIEŃ DO WYZNACZENIA REGIONÓW HYDROLOGICZNIE HOMOGENICZNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZEPŁYW NISKI

słowa kluczowe: przepływ niski, analiza skupień, regionalizacja
abstrakt:

W pracy określono możliwość zastosowania statystycznej metody grupowania danych – analizy skupień, w celu określenia regionów hydrologicznie homogenicznych ze względu na wielkość przepływu niskiego oraz parametry meteorologiczne i fizjograficzne zlewni. Założony cel zrealizowano w oparciu o przepływy dobowe pochodzące z wielolecia 1963–1983, dla 15 wybranych zlewni zlokalizowanych w dorzeczu górnej Wisły. W analizie uwzględniono przepływ jednostkowy q95, jest przepływ który jest osiągnięty prze 95% dni w rozpatrywanym okresie. Przepływ ten jest powszechnie wykorzystywaną w Europie charakterystyką i zostały wybrany ze względu na jego wielorakie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Następnie został odniesiony do powierzchni zlewni i określono przepływ niski przypadający na powierzchnię zlewni q95 dm3 ∙ s–1 ∙ km–2. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniono dwa skupienia. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że statystyczna metoda aglomeracji danych może być wykorzystana do wyznaczenia obszarów hydrologicznie homogenicznych. Na podstawie metody Warda, na poziomie odcięcia 40%, wyznaczono dwa homogeniczne regiony.

pub/16_1_53.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_53.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.53

Zapis do cytowania:

MLA Cupak, Agnieszka, et al. "CLUSTER ANALYSIS IN DETERMINATION OF HYDROLOGICALLY HOMOGENEOUS REGIONS WITH LOW FLOW." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 53-63. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.53
APA (2017). CLUSTER ANALYSIS IN DETERMINATION OF HYDROLOGICALLY HOMOGENEOUS REGIONS WITH LOW FLOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 53-63 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.53
ISO 690 CUPAK, Agnieszka, WAłęGA, Andrzej, MICHALEC, Bogusław. CLUSTER ANALYSIS IN DETERMINATION OF HYDROLOGICALLY HOMOGENEOUS REGIONS WITH LOW FLOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 53-63. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.53
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-53.html