Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 77-90

Dariusz Młyński1, Krzysztof Chmielowski1, Anna Młyńska2

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Politechnika Krakowska

ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO

słowa kluczowe: ścieki, obciążenie hydrauliczne, oczyszczalnie
abstrakt:

W artykule dokonano analizy zmienności ilościowej ścieków dopływających do wybranych oczyszczalni powiatu sanockiego: Zagórza oraz Beska. Badania przeprowadzono na podstawie wyników rejestrów dobowych objętości ścieków dopływających do oczyszczalni w wieloleciu 2007–2014 (Zagórz) oraz 2011–2014 (Besko). Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że badane oczyszczalnie funkcjonowały w warunkach niedociążenia hydraulicznego. Po­nadto stwierdzono, znaczną nierównomierność ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Analiza trendu wykazała istotną tendencję wzrostową objętości ścieków dopływających do oczyszczalni w Zagórzu oraz stały dopływ dla Beska. Badania sezonowości nie wykazały istotnej zależności pomiędzy dopływem ścieków do badanych oczyszczalni a miesiącem, w którym on występuje. Dodatkowo stwierdzono, że istnieje istotna zależność pomiędzy wysokością opadu atmosferycznego a objętością ścieków dopływającą do oczyszczalni w Zagórzu oraz Besku.

pub/16_1_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_77.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.77

Zapis do cytowania:

MLA Młyński, Dariusz, et al. "THE ANALYSIS OF THE QUANTITY VARIABILITY OF THE SEWAGE INFLOWING TO THE SELECTED WASTEWATER TREATMENT PLANTS OF SANOK DISTRICT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 77-90. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.77
APA (2017). THE ANALYSIS OF THE QUANTITY VARIABILITY OF THE SEWAGE INFLOWING TO THE SELECTED WASTEWATER TREATMENT PLANTS OF SANOK DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 77-90 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.77
ISO 690 MłYńSKI, Dariusz, CHMIELOWSKI, Krzysztof, MłYńSKA, Anna. THE ANALYSIS OF THE QUANTITY VARIABILITY OF THE SEWAGE INFLOWING TO THE SELECTED WASTEWATER TREATMENT PLANTS OF SANOK DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 77-90. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.77
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-77.html