Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 91-105

Michele Palermo, Stefano Pagliara

University of Pisa

PRZEGLĄD CECH ODSKOKU HYDRAULICZNEGO W KORYTACH NACHYLONYCH W DÓŁ LUB W GÓRĘ (TZW. ODWRÓCONYCH) Z GŁADKIM LUB SZORSTKIM DNEM

słowa kluczowe: napowietrzane przepływy, szorstkość dna, odskok hydrauliczny, pochyłe koryto, niecka wypadowa
abstrakt:

Odskok hydrauliczny jest zjawiskiem, które w ostatnich latach zwraca szczególną uwagę i stanowi istotny przedmiot badań ze względy na swoją możliwość rozpraszania znacznych ilości energii przepływowej. Waga tematu zobowiązuje środowisko naukowe do podejmowania wciąż nowych wysiłków badawczych. Prognoza głównych długości odskoku hydraulicznego pozostaje bowiem nadal kwestią otwartą, gdyż bieżąca wiedza na ten temat nie dotyczy wszystkich możliwych konfiguracji oraz warunków brzegowych, które zazwyczaj występują w praktycznych zastosowaniach. Szczególnie oddziaływania szorstkości dna, jego spadku, geometrii koryta i koncentracji powietrza na współczynnik głębokości sprzężonych nie są dotąd w pełni poznane. Celem pracy jest przedstawienie syntetycznego obrazu stanu wiedzy dotyczącej właściwości odskoku hydraulicznego w szerokim zakresie zarówno warunków brzegowych, jak i konfiguracji geometrycznych. Analiza będzie się w szczególności skupiać na tym, jaki wpływ na współczynnik głębokości sprzężonych mają zarówno względna szorstkość koryta, jak i jego spadek, a także na tym, jaki jest wpływ deflacji powietrza na ocenę rzeczywistej głębokości. Ponadto porównane zostaną i poddane dyskusji niektóre przewidywane przez różnych autorów zależności.

pub/16_1_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_91.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.91

Zapis do cytowania:

MLA Palermo, Michele, and Stefano Pagliara. "A REVIEW OF HYDRAULIC JUMP PROPERTIES ON BOTH SMOOTH AND ROUGH BEDS IN SLOPING AND ADVERSE CHANNELS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 91-105. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.91
APA (2017). A REVIEW OF HYDRAULIC JUMP PROPERTIES ON BOTH SMOOTH AND ROUGH BEDS IN SLOPING AND ADVERSE CHANNELS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 91-105 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.91
ISO 690 PALERMO, Michele, PAGLIARA, Stefano. A REVIEW OF HYDRAULIC JUMP PROPERTIES ON BOTH SMOOTH AND ROUGH BEDS IN SLOPING AND ADVERSE CHANNELS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 91-105. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.91
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-91.html