Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 17 (3) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (3) 2018 str. 3-12 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.3
Sławomir Bajkowski
Wykorzystanie krzywych sum czasów przewyższenia przepływów wraz z wyższymi w obliczeniach hydroenergetycznych
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 13-22 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.13
Katarzyna Baran-Gurgul, Marek Bodziony, Katarzyna Kołodziejczyk
Zmienność współczynnika odpływu z wybranych zlewni na obszarze zlewni górnej Wisły
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 23-38 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.23
Adam Bartnik, Przemysław Tomalski
Dobowy przebieg wybranych cech fizykochemicznych wód małego cieku miejskiego na przykładzie Sokołówki (Łódź)
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 39-54 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.39
Katarzyna Cegielska, Piotr Piotrowski, Anita Kukulska, Marta Szylar
Analiza struktury przestrzennej miejskich obszarów antropogenicznych
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 55-65 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.55
Halina Kowalewska-Kalkowska
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I INTENSYWNOŚĆ WEZBRAŃ SZTORMOWYCH W UJŚCIOWYM REJONIE ODRY
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 67-76 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.67
Malwina Kozek
PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ PRZEPŁYWÓW NIŻÓWKOWYCH W ZLEWNI GÓRNEJ WARTY
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 77-87 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.77
Malwina Kozek, Edmund Tomaszewski
WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZWOJU SUSZY HYDROLOGICZNEJ W ZLEWNI GÓRNEJ WARTY
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 89-99 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.89
Amanda Kosmowska, Mirosław Żelazny, Stanisław Małek, Tomasz Stańczyk
WPŁYW WYLESIEŃ NA SKŁAD CHEMICZNY WÓD W KARPATACH POLSKICH NA PRZYKŁADZIE TATR ZACHODNICH I BESKIDU ŚLĄSKIEGO
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 101-117 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.101
Renata Graf
ANALIZA ZALEŻNOŚCI PRZYCZYNOWYCH W SENSIE GRANGERA MIĘDZY TEMPERATURĄ WODY RZECZNEJ I POWIETRZA NA PRZYKŁADZIE RZEKI NOTEĆ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 119-127 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.119
Adam Krajewski, Jacek Gładecki, Kazimierz Banasik
TRANSPORT RUMOWISKA UNOSZONEGO W CZASIE WEZBRAŃ OPADOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI MIEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 129-139 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.129
Katarzyna Krężałek
Prognoza kształtowania się wezbrań opadowych w małej zlewni nizinnej dla różnych wariantów jej urbanizacji
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 141-151 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.141
Karol Król, Barbara Prus
ZASTOSOWANIE INTERAKTYWNYCH WYKRESÓW DO OCENY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTW: STUDIUM POLSKI
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 153-160 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.153
Marek Ramczyk
MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO INSTRUMENT ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE RYBACKIEJ JEZIOR
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 161-173 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.161
Monika Sajdak, Joanna Siwek, Anna Bojarczuk, Mirosław Żelazny
REŻIM HYDROLOGICZNO-CHEMICZNY WÓD W ZLEWNIACH BYSTREJ I SUCHEJ WODY (TATRZAŃSKI PARK NARODOWY)
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 175-183 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.175
Wojciech Szpakowski, Michał Szydłowski
OPADY PRAWDOPODOBNE W GDAŃSKU W ŚWIETLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 185-203 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.185
Tomasz Szymczak, Katarzyna Krężałek
MODEL PROGNOSTYCZNY ODPŁYWU CAŁKOWITEGO I JEGO SKŁADOWYCH Z MAŁEJ NIZINNEJ ZLEWNI CZĘŚCIOWO ZURBANIZOWANEJ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 205-216 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.205
Edmund Tomaszewski
OCENA NIEDOBORÓW ODPŁYWU NIŻÓWKOWEGO PRZY STAŁYCH I ZMIENNYCH PRZEPŁYWACH GRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZLEWNI DORZECZA WISŁY
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 217-229 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.217
Tamara Tokarczyk, Wiwiana Szalińska
Ocena zagrożenia suszą w procesie zarządzania ryzykiem suszy
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).