Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 3–14
Krzysztof Jóźwiakowski
ANALIZA EFEKTÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W OCZYSZCZALNIACH PRZYDOMOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 15–22
Marek Kalenik, Adam Grzyb
SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZŁOŻU GRUNTOWYM POD DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM ŚCIEKI
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 23–36
Piotr Ilnicki, Hubert Banaszkiewicz, Łukasz Bukowski
ŹRÓDŁA, STĘŻENIE I ŁADUNKI AZOTU I FOSFORU W WODACH RZEKI NER W LATACH HYDROLOGICZNYCH 1992–1997
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 37–50
Krzysztof Gondek
BIOAKUMULACJA METALI CIĘŻKICH Z KOMPOSTÓW I WERMIKOMPOSTÓW Z OSADÓW GARBARSKICH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 51–60
Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
CHROMIUM MOBILITY IN SEWAGE SLUDGES OF VARIOUS ORIGIN
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 61–69
Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz
OCENA PRZYDATNOŚCI KUKURYDZY (ZEA MAYS L.) DO FITOEKSTRAKCJI KADMU, OŁOWIU, NIKLU, MIEDZI I CYNKU Z GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ TYMI PIERWIASTKAMI
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 71–86
Piotr Sikorski, Czesław Wysocki
CHARAKTER ZMIAN STRUKTURY I SKŁADU GATUNKOWEGO ZADRZEWIEŃ PARKÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE PODKRAINY ZACHODNIOMAZURSKIEJ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 87–101
Jan Zarzycki
WPŁYW PODZIEMNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA SEZONOWE ZRÓŻNICOWANIE ZBIOROWISK ROŚLINNYCH TRAWNIKÓW KRAKOWA
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 103–111
Paweł Licznar, Marian Rojek
UZUPEŁNIANIE CIĄGÓW POMIAROWYCH TEMPERATURY POWIETRZA Z AUTOMATYCZNYCH STACJI POMIAROWYCH Z UŻYCIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 113–121
Sławomir Iwański, Leszek Kuchar
PRZESTRZENNE GENEROWANIE DOBOWYCH DANYCH METEOROLOGICZNYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 123–138
Bożena Michalska, Arkadiusz Mateja
OCENA WARUNKÓW BIOKLIMATYCZNYCH WIELKOPOLSKI DLA AGROTURYSTYKI
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).