Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 2 (2) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (2) 2003 str. 3–12
Krzysztof Nyc, Ryszard Pokładek
EFEKTY REGULOWANIA ODPŁYWU ZE ZMELIOROWANYCH OBIEKTÓW W MAŁYCH ZLEWNIACH ROLNICZYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 13–24
Tadeusz Bednarczyk, Artur Radecki-Pawlik, Ewa Słowik-Opoka
WPŁYW REGULACJI TECHNICZNEJ RZEKI ŁOSOSINY NA ZMIANĘ WARUNKÓW TRANSPORTU RUMOWISKA WLECZONEGO DOPŁYWAJĄCEGO DO ZBIORNIKA „CZCHÓW”
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 25–34
Ryszard Ślizowski, Artur Radecki-Pawlik
WERYFIKACJA FORMUŁ DO OBLICZANIA ROZMYCIA NIEUMOCNIONEGO DNA PONIŻEJ BYSTRZA O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI NA PODSTAWIE POMIARÓW LABORATORYJNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 35–45
Bogusław Michalec
ANALIZA PROCESU ZAMULANIA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 47–56
Anna Pływaczyk, Mieczysław Chalfen, Tomasz Kowalczyk
WPŁYW MAŁYCH ZBIORNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZASOBÓW RETENCJI GLEBOWEJ NA ZALESIONYCH TERENACH POROLNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 57–62
Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
OCENA STANU PRZECIWABRAZYJNEJ ZABUDOWY BIOLOGICZNEJ OBRZEŻY ZBIORNIKA „DOMANIÓW”
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 63–71
Krzysztof Jóźwiakowski
SKUTECZNOŚĆ DOCZYSZCZANIA W STAWIE ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI GRUNTOWO-ROŚLINNEJ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 73–79
Tadeusz Orlik, Iwona Bogucka, Krzysztof Jóźwiakowski
EFEKTY USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W KOMUNALNEJ MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 81–91
Tomasz Zubala
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH ODPŁYWAJĄCYCH Z GIEŁDY ROLNO-OGRODNICZEJ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 93–102
Stanisław Kostrzewa, Julian Paluch, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski
REGENERACJA TERENÓW NAWADNIANYCH ŚCIEKAMI MIEJSKIMI
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 103–116
Tadeusz Siwiec, Aleksander Filipiak
EFEKTYWNOŚĆ PRACY FILTRÓW ODŻELAZIAJĄCYCH ZE STYROPIANOWYM ZŁOŻEM PŁYWAJĄCYM
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 117–128
Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda, Jan Radoń
ROZKŁAD TEMPERATURY W GRUNCIE W OTOCZENIU ZAGŁĘBIONEJ CHŁODNI OWOCÓW
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 129–136
Aneta Kostrubiec, Urszula Litwin
SZTUCZNA INTELIGENCJA W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI WIEJSKIEJ – WYODRĘBNIANIE OBSZARÓW O JEDNORODNYCH FUNKCJACH UŻYTKOWYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 137–147
Elżbieta Piotrowska
ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ I POZIOMU ROZWOJU EKONOMICZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 149–156
Mirosław Grzybowski, Zbigniew Endler
ZMIANY ZBIOROWISK MAKROFITÓW PODMIEJSKIEGO JEZIORA TRACKIEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 157–162
Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Zbigniew Endler
BIOAKUMULACJA JONÓW METALI W ORGANACH ŻARNOWCA – CYTISUS SCOPARIUS NA TERENIE BYŁEGO POLIGONU WOJSKOWEGO „MUSZAKI-JAGARZEWO” (RÓWNINA MAZURSKA)
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 163–171
Radomir Obroślak
PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W SĄSIEDZTWIE ZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNEGO NA RĘDZINACH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 173–182
Grzegorz Durło, Sławomir Wilczyński
WARUNKI TERMICZNE ŁĄKI I DRZEWOSTANU ŚWIERKOWEGO
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 183–189
Grzegorz Durło
KALENDARZ JAKO PRZYKŁAD OPRACOWANIA KLIMATOLOGICZNEGO
 

Zanleziono 19 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).