Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 3–10
Janusz Turbiak, Zygmunt Miatkowski, Adam Sołtysik
OCENA MINERALIZACJI ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBACH MINERALNO-MURSZOWYCH METODĄ INKUBACJI TLENOWEJ I BEZTLENOWEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 11–20
Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 21–29
Elżbieta Jagiełło
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 31–39
Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 41–53
Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 55–62
Martina Jurkov, Eva Klementov, Mikul&#x Lte ka
KLASIFIKACJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH W SŁOWACJI WEDŁUG KRYTERIÓW DYREKTYWY WODNEJ UE. PROJEKT PILOTAŻOWY: MAŁY ZBIORNIK WODNY DOL’ANY
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 63–71
Bogusław Michalec
PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 73–79
Stanisław Kostrzewa, Grzegorz Pęczkowski, Maria Strzelczyk
SPRAWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ORNYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 81–86
Tadeusz Orlik, Michał Marzec
WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA RETENCYJNOŚĆ ZERODOWANEJ GLEBY LESSOWEJ I PLONY ROŚLIN UPRAWNYCH (BADANIA WSTĘPNE)
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 87–94
Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 95–100
Michał Fiedler
ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 101–109
Wacław Bieda, Jan Radoń
KONDENSACJA PARY WODNEJ NA ŚCIANACH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA W DĘBNIE PODHALAŃSKIM
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 111–120
Wacław Bieda, Piotr Herbut
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY WIATRU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE ATMOSFERY NA TERENIE WIELKOTOWAROWEJ FERMY BROJLERÓW
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 121–132
Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 133–140
Eva Klementov, Tom&#x Litschmann
OCENA SUSZY Z UŻYCIEM WSKAŹNIKA PALMERA
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).