Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 113–122

Ryszard Kostuch, Andrzej Misztal

ZMIANY WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH I ROŚLINNOŚCI REZERWATU HALOFITÓW „OWCZARY”

słowa kluczowe: rezerwat przyrody, warunki siedliskowe, fitosocjologia, halofity, halobionty
abstrakt: Rezerwat przyrodniczy „Owczary” tworzy stosunkowo duże stanowisko słonorośli na Kielecczyźnie. Sprzyja temu zajmowany przezeń obszar (ok. 0,6 ha), występowanie w pobliżu trzech źródeł wód siarczano-słonych oraz rozciągające się wokół nich bagniste ekosystemy trawiaste. Przeprowadzone badania nie wykazały występowania na terenie rezerwatu zbiorowisk roślinnych, które stwierdzono w 1999 r. Niemal całą jego powierzchnię opanowała trzcina pospolita, której ekspansja przyczyniła się do wyparcia niektórych halofitów i ograniczenia liczebności innych. Występowanie nielicznych egzemplarzy halofitów i halobiontów świadczy o tym, że obecne warunki siedliskowe rezerwatu są dla nich niezbyt korzystne. Zmiany były w dużej mierze spowodowane rozprzestrzenieniem się trzciny pospolitej powodującej zacienianie (którego halofity nie tolerują) oraz odsalaniem siedlisk przez wody opadowe. Ekspansja trzciny stanowi największe zagrożenie dla egzystencji halofitów i z tego względu powinna być ograniczana. Wskazane byłoby również podjęcie działań zmierzających do zwiększenia uwilgotnienia siedlisk słonymi wodami wypływającymi ze źródła.
pub/5_1_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kostuch, Ryszard, and Andrzej Misztal. "CHANGES IN HABITAT CONDITIONS AND VEGETATION OF HALOPHYTE RESERVE „OWCZARY”." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 113–122.
APA (2006). CHANGES IN HABITAT CONDITIONS AND VEGETATION OF HALOPHYTE RESERVE „OWCZARY”. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 113–122
ISO 690 KOSTUCH, Ryszard, MISZTAL, Andrzej. CHANGES IN HABITAT CONDITIONS AND VEGETATION OF HALOPHYTE RESERVE „OWCZARY”. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 113–122.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-113.html