Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 29–38

Andrzej Czerniak, Agata Poszyler-Adamska

OCENA IMMOBILIZACJI METALI CIĘŻKICH W KOMPOZYTACH CEMENTOWO-GRUNTOWYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY DRÓG WIEJSKICH

słowa kluczowe: kruszywo drogowe, wiązanie cementu, metale ciężkie, immobilizacja, kompozyty
abstrakt: W konstrukcji dróg publicznych cementogrunty stosuje się jako podbudowy zasadnicze dla nawierzchni o dużej nośności, a na drogach wiejskich i leśnych warstwa cementogruntu może pełnić rolę samodzielnej nawierzchni drogowej. Cementem można scalać grunt rodzimy oraz kruszywa pochodzenia antropogenicznego (odpady powęglowe, żużle, gruz i in.) zdeponowane w podbudowach drogowych, osiągając w ten sposób polepszenie nośności nawierzchni przy jednoczesnej immobilizacji szkodliwych związków chemicznych znajdujących się w stabilizowanym kruszywie. Kompozyty drogowe mogą zawierać różne zanieczyszczenia chemiczne. Monitorowanie zanieczyszczeń chemicznych ługowanych z nawierzchni i podbudów drogowych wymaga opracowania jednoznacznych procedur otrzymywania eluatów z próbek materiałów drogowych, dotychczas jednak takie procedury nie powstały. W pracy przedstawiono własną metodę oceny stopnia immobilizacji metali ciężkich z uwzględnieniem stanu reologicznego drogowych kompozytów cementowo-gruntowych. Zastosowana procedura obejmuje sporządzanie eluatów do badań chemicznych z próbek cementogruntów monolitycznych oraz cementogruntów uszkodzonych na skutek działania obciążeń mechanicznych. Jako medium ługującego użyto zdejonizowanej wody o odczynie kwaśnym (pH = 4).
pub/5_1_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czerniak, Andrzej, and Agata Poszyler-Adamska. "ASSESSMENT OF HEAVY METALS IMMOBILISATION IN CEMENT-GROUND COMPOSITES USED FOR CONSTRUCTION OF COUNTRY ROADS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 29–38.
APA (2006). ASSESSMENT OF HEAVY METALS IMMOBILISATION IN CEMENT-GROUND COMPOSITES USED FOR CONSTRUCTION OF COUNTRY ROADS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 29–38
ISO 690 CZERNIAK, Andrzej, POSZYLER-ADAMSKA, Agata. ASSESSMENT OF HEAVY METALS IMMOBILISATION IN CEMENT-GROUND COMPOSITES USED FOR CONSTRUCTION OF COUNTRY ROADS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 29–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-29.html